نانوالیاف الکتروریسی شده PVDF/ZnO در نقش حسگر پیزوالکتریک

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
در این تحقیق، نانوالیاف پیزوالکتریک PVDF/ZnO با مورفولوژی یکنواخت و فاقد هر گونه دانه به روش الکتروریسی با موفقیت تهیه شد. بر اساس تصاویر SEM، میانگین قطر نانوالیافZnO /PVDF حاوی 2 وزنی نانوذره 87 نانومتر است. نتایج آزمون FTIR نشان داد که الکتروریسی به تنهایی قادر است با سازوکار اعمال میدان الکتریکی بزرگ به محلول پلیمری و کشش شدید فواره، فاز بلورین و قطبی β را در نانوالیاف خالص PVDF القا کند. همچنین با افزایش ترکیب درصد نانوذرات ZnO بر شدت فاز قطبی β بیفزاید. در ادامه، نانوالیاف تولیدی در نقش حسگر پیزوالکتریک مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که رابطه ای مستقیم بین ولتاژ الکتریکی تولیدی نانوالیاف PVDF/ZnO و کسر فاز β ساختار بلورین PVDFوجود دارد و حسگر پیزوالکتریک PVDF حاوی 2 وزنی ZnO با بیشترین میزان کسر فاز β، بیشترین میزان ولتاژ خروجی 1 میلی ولت را به دست می دهد.
زبان:
فارسی
صفحات:
357 تا 363
لینک کوتاه:
magiran.com/p1816383 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!