ارتباط کیفیت زندگی زنان با افسردگی پس از زایمان

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف
افسردگی پس از زایمان یکی از مشکلات پس از زایمان است که ممکن است بر کیفیت زندگی زنان تاثیر داشته باشد. مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط کیفیت زندگی زنان با افسردگی پس از زایمان در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر گچساران انجام شد.
روش بررسی
در این مطالعه مقطعی 350 زن زایمان کرده افسرده و غیر افسرده به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. افسردگی پس از زایمان با پرسشنامهEdinburgh Postnatal Depression Scale و کیفیت زندگی با پرسشنامه SF-36 اندازه گیری شد و میانگین نمرات کیفیت زندگی در زنان مبتلا و غیر مبتلا به افسردگی پس از زایمان و در داخل هر گروه از هفته چهار تا هفته 16 پس از زایمان مقایسه شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های آماری تی زوجی، تی مستقل و کای دو در سطح معنی داری کمتر از 05/0 استفاده شد.
یافته ها
یافته های مطالعه حاضر نشان داد که در شش حیطه از هشت حیطه کیفیت زندگی از جمله درد جسمانی، سلامت عمومی، نشاط و شادابی، عملکرد اجتماعی، محدودیت نقش عاطفی و سلامت روانی میانگین نمرات بین زنان افسرده و غیر افسرده به طور معنی داری متفاوت است (001/0P<). مقایسه میانگین نمرات کیفیت زندگی بین هفته چهارم تا هفته 16 بعد از زایمان نیز نشان داد که زنان افسرده در همه حیطه ها نمرات پایین تری را در مقایسه با زنان غیر افسرده کسب کردند و با وجود این که در زنان افسرده، نمرات کیفیت زندگی در هفته 16 در همه حیطه ها افزایش نشان داد اما این تفاوت ها به جز در حیطه درد جسمانی (043/0 P<) از نظر آماری معنی دار نبودند.
نتیجه گیری کلی: افسردگی پس از زایمان با کاهش کیفیت زندگی زنان همراه است. بنابراین انجام غربالگری افسردگی پس از زایمان در مراقبت های روتین بعد از زایمان و تلاش جهت بهبود کیفیت زندگی زنان از اهمیت بسیاری برخوردار می باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
68 تا 77
لینک کوتاه:
magiran.com/p1816883 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!