بررسی شیوه های مختلف انجمادزدایی بر ویژگی های کیفی ماهی فیتوفاگ (Hypophthalmichthys molitrix)

چکیده:
شیوه های رفع انجماد از جمله مسائلی است که بر کیفیت محصولات غذایی از جمله محصولات شیلاتی تاثیر می گذارد. بنابراین در این آزمایش تاثیر برخی از شیوه های انجمادزدایی (آب، میکروموج، یخچال و هوا) بر ویژگی های شیمیایی و فیزیکی (بازهای ازته فرار (TVB-N)، ترکیبات ثانویه اکسیداسیون چربی (TBA)، pH، ظرفیت نگه داری آب (WHC)، آب چک (DL) و میزان سفتی عضله) فیله ماهی فیتوفاگ مورد بررسی قرار گرفت نتایج نشان داد که میزان TVB-N، TBA، WHC، DL و میزان سفتی تیمارها اختلاف معنی داری مشاهده شد، اما میزان pH تیمارهای فوق اختلاف معنی داری با یکدیگر نداشتند. کمترین (59/45%) و بیشترین (64/95%) میزان ظرفیت نگه داری آب به ترتیب در نمونه های انجمادزدایی شده بوسیله آب و یخچال بود و نمونه های انجمادزدایی شده به وسیله میکروموج بیشترین میزان آب چک (11/3) و سفتی (3/85) را دارا بودند، همچنین بالاترین میزان TVB-N (19/21) و TBA (1/65) درنمونه های انجمادزدایی شده به وسیله یخچال مشاهده گردید. با توجه به اینکه بهترین نتایج حاصل از آزمایشات فوق در نمونه های انجمادزدایی شده بوسیله آب مشاهده شد، بنابراین این شیوه ی انجمادزدایی به عنوان بهترین روش انجمادزدایی ماهی فیتوفاگ پیشنهاد می گردد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
221 -230
لینک کوتاه:
magiran.com/p1817482 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!