مقایسه ریخت سنجی هندسی جمعیت های سبیل ماهی بین النهرین (Barilius mesopotamicus Berg 1932) در حوضه رودخانه های دیاله و تیگره

چکیده:
در مطالعه حاضر به مقایسه ریخت سنجی هندسی جمعیت های سبیل ماهی بین النهرین (Barilius mesopotamicus Berg، 1932) در حوضه رودخانه دیاله و تیگره در ایران پرداخته شد. هدف از این مطالعه بررسی تفاوت های شکلی احتمالی در بین جمعیت ها و یافتن جمعیت های جداافتاده این گونه به منظورهای حفاطتی بود. به این منظور 99 قطعه سبیل ماهی از رودخانه های میمه، چنگوله، کنگیر و دویرج با استفاده از تور پره نمونه برداری شد. سپس ماهی ها توسط محلول گل میخک 1٪ بی هوش، در فرمالین 10% تثبیت و پس از انتقال به آزمایشگاه در الکل 70% جهت شماره زنی و انجام بیومتری نگهداری شدند. از سمت چپ سطح جانبی نمونه ها عکس برداری شد و سپس 15 لندمارک با استفاده از نرم افزار Tpsdig2 برروی تصاویر دوبعدی قرار داده شدند. داده های حاصل پس از آنالیز پروکراست، با روش های آماری چندمتغیره PCA، CVA و آنالیز خوشه ایتحلیل شدند. مقایسه ریخت سنجی هندسی جمعیت ها اختلاف معنی اداری در بین رودخانه های مورد مطالعه نشان نداد، هرچند در آزمون های PCA و CVA گروه بندی جمعیت ها و الگوهای شکل بدنی در راستای محورها تفاوت هایی نشان داد که ناشی از تفاوت در اندازه و شکل سر، ارتفاع بدن و طول ساقه دمی بود. بنابراین، هرچند جمعیت های مورد مطالعه با یکدیگر هم پوشانی داشتند، ولی جمعیت کنگیر گروه مجزایی را تشکیل داد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
231 -242
لینک کوتاه:
magiran.com/p1817484 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!