اثر بسته بندی های مختلف بر کیفیت فیله قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) هنگام نگهداری در یخچال

چکیده:
به دلیل مستعد بودن و فساد سریع آبزیان خوراکی، فناوری های زیادی برای افزایش ماندگاری آن ها توسعه یافته اند. در این پژوهش تاثیر بسته بندی های اتمسفر تغییر یافته (دی اکسید کربن 40 درصد و نیتروژن 60 درصد)، تحت خلا و اتمسفر هوا روی تغییرات فیزیکی، شیمیایی و میکروبی فیله قزل آلای رنگین کمان هنگام نگهداری در یخچال (4 درجه سانتی گراد) مورد مطالعه قرار گرفت. فراسنجه های شیمیایی (مجموع بازهای نیتروژنی فرار (TVB-N) و تیوباربیتوریک اسید (TBA))، فیزیکی (pH، آبچلینگ و رنگ سنجی) و میکروبی (شمارش باکتری های کل (TVC) و باکتری های سرماگرا (PTC)) در روزهای صفر، 3، 6 ،9، 12، 15 و 18 اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد که بسته بندی فیله ها با اتمسفر تغییر یافته به مدت 15 روز موجب حفظ خواص کیفی و فیزیکی فیله ها گردید. در حالی که خواص کیفی و فیزیکی نمونه های شاهد پس از 6 روز به شدت کاهش یافت (0/05>P). رشد بار میکروبی نمونه های بسته بندی شده در اتمسفر تغییر یافته در مقایسه با دو نوع بسته بندی دیگر کندتر بود (0/05>P). نتایج کیفیت بهتر نمونه های بسته بندی شده در اتمسفر تغییر یافته را نسبت به بسته بندی تحت خلا و هوا در پایان دوره نگهداری نشان داد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
262 -273
لینک کوتاه:
magiran.com/p1817489 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!