اثر ظرفیت حافظه ی کاری بر یادگیری مشاهده ای؛ یک تکلیف حرکتی متوالی

چکیده:
هدف
هدف تحقیق حاضر ، بررسی اثر ظرفیت حافظهی کاری بر یادگیری مشاهده ای یک تکلیف حرکتی متوالی است.
روش
این پژوهش نیمهتجربی برای 20 دانشجوی دختر با میانگین سنی43/19± 55/22 پردیس شهید باهنر شهرکرد اجرا شد. آزمودنی ها براساس نمرهی نمایهی حافظه به دو گروه نمایهی حافظهی کاری بالا و پایین تقسیم شدند.
ابزارهای تحقیق آزمون فراخنای ارقام وکسلر بزرگسالان و دستگاه زمانبندی متوالی بودکه به ترتیب برای سنجش نمایهی حافظهی کاری و زمانبندی نسبی و مطلق از آنها استفاده شد. تکلیف آزمودنی ها حرکت در مسیر از قبل مشخص شده؛ یعنی فشردن کلیدهای 4→ 8 → 6 →2 با حفظ زمان بندی نسبی و مطلق بود.
یافته ها
در مرحلهی اکتساب، هر یک از آزمودنی ها شش بلوک 12 کوششی را مشاهده و در مراحل یادداری فوری، تاخیری و انتقال یک بلوک 12 کوششی را اجرا کردند. داده ها با روش آماری تحلیل کواریانس، تجزیه و تحلیل شدند. نتایج مراحل یادداری فوری، تاخیری و انتقال نشان داد که خطای زمان بندی نسبی و مطلق گروه دارای نمایهی حافظهی کاری بالا به طور معناداری کمتر از گروه دارای نمایهی حافظهی کاری پایین است.
نتیجه گیری
به نظر میرسد که ظرفیت حافظهی کاری افراد می تواند بر یادگیری تکالیف حرکتی متوالی در طی یادگیری مشاهدهای اثر بگذارد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحه:
32
لینک کوتاه:
magiran.com/p1819372 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.