مقایسه تاثیر دو شیوه تمرینی کنترل آگاهانه و ثبات دهنده بر کینماتیک منتخب کتف در حرکت اسکپشن افراد دارای دیسکنزیای کتف

پیام:
چکیده:
پیش زمینه و هدف
جهت گیری و حرکت کتف می تواند بر روی عملکرد شانه تاثیرگذار باشد. تغییر در راستای کتف و حرکت در ناحیه شانه، عاملی بالقوه در تغییر زنجیره حرکتی بدن می باشد. هدف از انجام پژوهش حاضر، مقایسه تاثیر دو شیوه تمرینی کنترل آگاهانه و ثبات دهنده بر کینماتیک منتخب کتف در حرکت اسکپشن افراد دارای دیسکنزیای کتف بود.
مواد و روش کار
در این مطالعه نیمه تجربی، 44 نفر از زنان دارای دیسکنزیای کتف (الگوی برجستگی زاویه تحتانی و لبه داخلی) بودند که به صورت تصادفی در سه گروه تمرین ثبات دهنده (15 نفر)، کنترل آگاهانه (15 نفر) و کنترل (14 نفر) قرار گرفتند. قبل و بعد از تمرینات، از همه آزمودنی ها جهت بررسی میزان اختلالات در کینماتیک کتف (با استفاده از دستگاه آنالیز حرکتی) آزمون به عمل آمد. سپس، آزمودنی ها به مدت 6 هفته و هفته ای 3 جلسه (هر جلسه به مدت 45 دقیقه) تمرینات ثبات دهنده و کنترل آگاهانه انجام دادند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها ابتدا به منظور بررسی درون گروهی از آزمون t وابسته و از آزمون کوواریانس به منظور بررسی تفاوت بین گروهی استفاده شد.
یافته ها
پس از یک دوره تمرینات ثبات دهنده و کنترل آگاهانه، نسبت به گروه کنترل تفاوت معنی داری در میزان زاویه کینماتیک کتف وجود داشت (050/0>P). همچنین، بررسی تفاوت بین گروهی نتایج نشان دهنده تفاوت معنی داری بین گروه تمرینات ثبات دهنده و کنترل آگاهانه بود (050/0>P).
بحث و نتیجه گیری
با توجه به یافته های تحقیق، پیشنهاد می شود که تمرینات ثبات دهنده و کنترل آگاهانه به همراه دیگر پروتکل های تمرین-درمانی کمربند شانه جهت بهبود کینماتیک کتف استفاده گردد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
74 -84
لینک کوتاه:
magiran.com/p1819546 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!