واکاوی رابطه هویت ملی و میزان دین داری در مناطق در حال گذار (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه یاسوج)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

پژوهش حاضر، با هدف ارزیابی و تحلیل رابطه هویت ملی و میزان دین داری دانشجویان دانشگاه یاسوج، با استفاده از تلفیق نظریه هویت گیدنز، نظریه خود آینه سان کولی و برجستگی هویتی استرایکر انجام شده است. بر اساس فرمول لین (1976)، حجم نمونه 400 نفر محاسبه؛ که با روش نمونه گیری تصادفی از نوع طبقه ای چند مرحله ای، انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ها نیز، پرسش نامه ای 48 سوالی، ترکیبی محقق ساخته و دیگران ساخته بوده که پس از تایید اعتبار آن ها توسط صاحب نظران، پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، هویت ملی (888/0) و میزان دین داری (939/0)، محاسبه و مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین هویت ملی و میزان دین داری دانشجویان رابطه معناداری وجود داشت؛ ولی هیچ تفاوت معناداری بین میزان دین داری پاسخ گویان با توجه به سن، محل سکونت و مقطع تحصیلی شان مشاهده نگردید. در نهایت متغیرهای مستقل توانستند 27 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین کنند. نتیجه گیری کلی تحقیق این بود که مولفه های تشکیل دهنده دین داری و هویت ملی دانشجویان در جامعه مورد مطالعه، تعارضی با یکدیگر نداشته؛ و تا حدی به هم افزایی هر دو بعد هویتی می پردازند.

زبان:
فارسی
صفحات:
158 تا 183
لینک کوتاه:
magiran.com/p1820252 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!