بررسی وجود و پراکنش ویروس کوتولگی گوجه در باغات درختان میوه هسته دار استان فارس

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
ویروس کوتولگی گوجه (Prune dwarf virus= PDV) متعلق به جنس Ilarvirus و خانواده Bromoviridaeمی باشد. این ویروس یکی از مهمترین عوامل بیماریزای درختان میوه هسته دار در جهان است. به منظور تعیین پراکنش و ردیابی ویروس کوتولگی گوجه در باغ های درختان هسته دار استان فارس تعداد 679 نمونه طی دو سال زراعی 1392 و 1393 از نمونه های برگی با علائم پیچیدگی، بدشکلی، پارگی برگ و موزائیک از درختان هلو، آلو، زردآلو و بادام جمع آوری گردید. نمونه ها پس از جمع آوری و انتقال به آزمایشگاه بوسیله آزمون سرولوژیک الیزای مستقیم (DAS-ELISA) و توسط آنتی سرم اختصاصی ویروس مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج آزمون الیزا نشان داد که تقریبا تمام باغ های استان به این ویروس آلوده هستند و تعداد 213 نمونه آلوده به ویروس تشخیص داده شدند. طبق این نتایج درصد آلودگی نمونه های جمع آوری شده در باغات شیراز 1/19، کوار 92/45، جهرم10، زرقان 57/38، سپیدان 05/21، نی ریز 23/9 و سروستان 71/10 بود. همچنین درصد آلودگی در میزبانهای علائم دار مختلف هلو 07/46، شلیل 52/14، آلو 75/38، بادام 84/9 و زردآلو 45/5 است. این اولین گزارش از ویروس کوتولگی آلو در استان فارس است و شلیل برای اولین بار از ایران به عنوان میزبان گزارش می گردد.
زبان:
فارسی
صفحات:
69 تا 76
لینک کوتاه:
magiran.com/p1820489 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!