تاثیر بازارچه های مرزی در توسعه سیاسی- فضایی مناطق روستایی مرزی مطالعه موردی: مرز باشماق مریوان

چکیده:

هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر بازارچه های مرزی درارتقاء شاخص های سیاسی _ فضایی مناطق روستایی مرزنشین در3دهستان خاو و میرآباد، زریوار و سرکل در شهرستان مریوان می باشد. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف کاربردی و از حیث روش توصیفی- تحلیلی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل 5532نفر می باشد که از میان آنان 360نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند. اعتبار پرسشنامه نیز از طریق آزمون آلفای کرونباخ، 0.78 درصد به دست آمد، همچنین با 30نفر از افراد نمونه برای تکمیل یافته ها، مصاحبه فردی عمیق صورت گرفت. روستاهای مورد بررسی در سه دسته بر اساس فاصله از مرز طبقه بندی شده و 18 روستا به عنوان نمونه انتخاب شدند. به منظور تجزیه و تحلیل آماری داده ها از آزمون t تک نمونه ای، آزمون کای اسکوئر و آزمون ANOVA در نرم افزار SPSS استفاده شد، همچنین برای تجزیه و تحلیل فضایی و تولید نقشه های مبتنی بر داده های آماری، از روش های خوشه بندی و IDW در نرم افزار GIS استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهند که بازارچه های مرزی در بهبود وضعیت کالبدی فضایی بویژه در زمینه بهبود شبکه حمل و نقل، شبکه مخابرات، فروشگاه و مغازه ها و.. در منطقه مرزی تاثیر مثبتی داشته اند. اما در زمینه ساخت و ساز روستایی نتوانسته اند تاثیر مطلوبی داشته باشند.از نظر وضعیت سیاسی امنیتی روستاییان مرزنشین از وضع قوانین و مقررات مرزی احساس رضایت نمی کنند،همچنین تاثیر بازارچه ها در روابط بین دو استان همسایه در زمینه سیاسی، فرهنگی و اقتصادی تاثیر مثبتی داشته است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -24
لینک کوتاه:
magiran.com/p1820774 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.