تحلیل ارتباط استراتژی های تنوع تامین معاش با مدیریت اراضی کشاورزی مورد: مناطق روستایی شهرستان پلدختر

چکیده:

هدف مطالعه حاضر تعیین استراتژی‌های تنوع معیشتی و ارتباط آن با شیوه‌ مدیریت اراضی کشاورزی است. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و روش انجام آن توصیفی- تحلیلی است. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه (ساختاریافته و بدون ساختار) و مصاحبه با مردم محلی بوده است. جامعه آماری شامل سرپرستان خانوارهای کشاورز در شهرستان پل‌دختر از توابع استان لرستان می‌باشد. جامعه آماری معادل 11289 نفر است. با استفادهازفرمول کوکران و به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده، 379 سرپرست خانوار کشاورز انتخاب گردید. به منظور تحلیل رابطه بین تنوع تامین معاش و مدیریت زمین‌های کشاورزی از مدل الگوی اقتصاد سنجی توبیت استفاده شد. نتایج نشان داد تنوع تامین معاش اندازه‌گیری شده توسط شاخص تنوع هرفیندال-هیرشمن، دارای اثر مثبت و معناداری بر فعالیت‌های مدیریت پایدار کاربرد زمین است. همچنین یافته‌ها نشان داد کشاورزانی که دارای تعداد نیروی کار بیشتر و دارای مالکیت زمین کشاورزی بیشتر بوده و همراه با فعالیت‌های کشاورزی درگیر اشتغال در فعالیت‌های غیرکشاورزی و یا فعالیت‌های ترکیبی بوده، به طور قابل توجهی از شیوه‌های مدیریتی زمین بیشتری استفاده نموده‌اند. لذا می‌توان گفت معیشت روستایی یکپارچه و استراتژی مدیریت زمین می‌تواند به طور قابل توجهی به افزایش عملکرد محصولات کشاورزی و به تبع به پایداری اقتصاد خانوارهای کشاورز در منطقه مورد مطالعه کمک شایانی داشته باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
197 -218
لینک کوتاه:
magiran.com/p1820789 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.