سنتز، شناسایی و خاصیت ضد باکتری نانوکامپوزیت Ag2O/Large Mordenite

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زئولیت ها آلومینوسیلیکات های بلوری با ساختار میکروحفره منظم می باشند. با توجه به ساختار و ترکیب زئولیت ها، آنها به طور وسیعی به عنوان جاذب، شوینده ها، تبادل گرهای یونی، کاتالیزورهای ناهمگن و به ویژه به عنوان میزبان برای فلز اکسید و نانوساختارهای فلزی مورد استفاده قرار می گیرند. نقره اکسید (Ag2O) یک نیمه رسانای ذاتی نوع p با شکاف انرژی eV 46/1 است که تحقیقات زیادی بر روی آن به عنوان ماده ای که پتانسیل کاربردهای عملی در مواد ضد باکتری، فتوکاتالیست، باتری های نقره اکسید و حسگرهای گازی را دارد، انجام گرفته است. در این مطالعه، نانو ذرات کروی Ag2O در ماتریس موردنیت بزرگ سنتز شد. نمونه ها بوسیله پراش اشعه ایکس (XRD)، طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه (FTIR)، میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) و میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) مورد شناسایی قرار گرفتند. تصاویر TEM، نانو ذرات کروی کوچک Ag2O را با قطر متوسط 14-2 نانومتر نشان داد. فعالیت ضدباکتری نانو کامپوزیت Ag2O/Large Mordeniteبرای باکتری های گرم منفی اشرشیا کلی و گرم مثبت استافیلو کوکوس اورئوس بررسی و با آنتی بیوتیک های استاندارد مقایسه شد.
زبان:
فارسی
صفحات:
301 تا 312
لینک کوتاه:
magiran.com/p1820793 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!