تاثیر یک دوره تمرین ترکیبی با غالب هوازی و مصرف مکمل کوآنزیم کیوتن(CoQ10) بر مقادیر سرمی IL-10 و TNF-α در مبتلایان به مولتیپل اسکلروزیس

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
مولتیپل اسکلروزیس (ام اس) یک بیماری خود ایمنی والتهابی سیستم عصبی مرکزی است که در آن غلاف میلین و اکسون سلول های عصبی مغز و نخاع به وسیله سیستم ایمنی تخریب می شود. تغییر غلظت سایتوکین ها یکی از علایم فیزیولوژیکی این بیماری و فعالیت بدنی و ورزش یک روش غیردارویی مهم در حفظ هموستاز آن می باشد. هدف این پژوهش بررسی اثر هشت هفته تمرین ترکیبی به همراه مصرف مکمل Q10بر مقادیر سرمی IL-10 و TNF-α در مبتلایان به مولتیپل اسکلروزیس بود.
روش بررسی
در این مطالعه نیمه تجربی، 28 بیمار ام اس (53=EDSS) با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به طور تصادفی به سه گروه تجربی (تمرین ترکیبی+ مکمل Q10، تمرین ترکیبی+ دارونما، مکمل Q10) و یک گروه کنترل(دارونما) تقسیم شدند که در هر گروه دو مرد و پنج زن حضور داشتند. دو گروه از سه گروه تجربی یک برنامه تمرین ترکیبی شامل دو جلسه تمرین استقامتی (با شدت 50 درصد حداکثر ضربان قلب در ابتدا و 60 درصد در آخر دوره) و یک جلسه تمرین مقاومتی (با شدت 50 درصد یک تکرار بیشینه در ابتدا و 60 درصد در انتهای دوره) در هفته را به مدت هشت هفته انجام دادند. مکمل Q10 به مقدار روزانه 200 میلی گرم تجویز شد. نمونه خون 24 ساعت قبل از اولین جلسه و همین طور 24 ساعت پس از آخرین جلسه تمرین و پس از 10 ساعت ناشتایی شبانه به منظور اندازه گیری مقادیر سرمی IL-10 و TNF-α جمع آوری شد. داده ها با استفاده از آزمون های آماری شاپیرو ویلک، آنالیز کواریانس، و تی همبسته در سطح معنی داری 05/0>p تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها
نتایج تحلیل کواریانس نشان داد بین داده های مقادیر سرمی IL-10 و TNF-α در هر سه گروه تجربی نسبت به گروه کنترل تغییر معنی دار وجود نداشت. همچنین، نتایج آزمون تی همبسته نیز نشان داد بین داده های مقادیر سرمی IL-10 و TNF-α گروه ها در پس آزمون نسبت به پیش آزمون تفاوت معنی دار وجود نداشت (05/0p>).
نتیجه گیری
تمرین ترکیبی همراه با مصرف مکمل کیوتن منجر به تغییر غلظت IL-10 و TNF-α در بیماران مبتلا به ام اس نمی شود. بنابراین لازم است مدت و شدت این نوع تمرین ها و هم چنین دوز دارویی مورد استفاده تغییر یابد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
702 -713
لینک کوتاه:
magiran.com/p1820971 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.