تاثیر عصاره بذر شویدAGSE(Anethum graveolens L. seed extract) بر روی استرس اکسیداتیو و ساختار کلیه در رت های هیپرکلسترولمی شده

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
از گیاه شوید در درمان هیپرکلسترولمی استفاده می شود. در این پژوهش تاثیر عصاره بذرشوید(AGSE) روی تغییرات ساختمان کلیه و استرس اکسیداتیو در موش صحرایی ماده هیپرکلسترولمی بررسی شده است.
روش بررسی
در این مطالعه تجربی30 سر موش صحرایی ماده به طور تصادفی در 5 گروه 6 تایی انتخاب شدند. گروه کنترل سالم با رژیم غذایی عادی، گروه سالم تیمارشده با دوز 500 میلی گرم بر کیلوگرم AGSE ، دو گروه از موش ها پس از القای هیپرکلسترولمی، با دوزهای 300 میلی گرم بر کیلوگرم و500 میلی گرم بر کیلوگرم AGSE به صورت گاواژ به مدت 30 روز تیمار شدند. گروه پنجم پس از القای هیپرکلسترولمی، با آب وغذای معمولی تیمار شدند. در پایان دوره تیمار، موش ها را وزن کرده و پس از بیهوشی و خون گیری، کلیه چپ آنها را جدا و وزن کرده و به فرمالین 10 درصد منتقل و پس از تهیه برش های 5 میکرومتری و رنگ آمیزی با H&E مطالعه های بافتی انجام شد. پارامترهای استرس اکسیداتیو در کلیه سمت راست اندازه گیری و پارامترهای بیوشیمیایی در پلاسما سنجش شد. داده های جمع آوری شده با استفاده از آزمون آماری آنالیز واریانس یک طرفه(آنوا) و تست توکی تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها
در موش های هیپرکلسترولمی، میزان کلسترول، تری گلیسرید، مالون دی آلدئید کلیه، نیتروژن اوره خون، کراتینین و وزن موش ها در مقایسه با کنترل سالم به طور معنی دار افزایش و برعکس میزان کاتالاز واندازه گلومرول های کلیه کاهش معنی دار یافته بود. درحالی که در موش های تیمار شده با AGSE این پارامترها به طور معنی دار بهبود یافته بود.
نتیجه گیری
عصاره بذر شوید خصوصا با دوز 500 میلی گرم بر کیلوگرم علاوه برحفظ ساختار بافت کلیه، می تواند تاثیر مثبتی در کاهش چربی خون وآسیب های ناشی از پراکسیداسیون لیپیدی در سطح کلیه در شرایط هیپرکلسترولمی داشته باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
686 -701
لینک کوتاه:
magiran.com/p1820972 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!