بررسی روند کاهش وزن مواد منفجره PETN و پنتاستیت به روش های آنالیز حرارتی DTA/TG

پیام:
چکیده:
در این تحقیق، رفتار پایداری حرارتی و سینتیک تجزیه مواد منفجره پنتا اریتریتول تترا نیترات (PETN) و پنتاستیت (شامل %97 PETN و %3 واکس پارافینی) با استفاده از روش های آنالیز حرارتی دیفرانسیلی (DTA) و وزن سنجی حرارتی (TG) غیرهمدما در سرعت های حرارتی 4، 6، 8 و °C/min10 موردمطالعه قرارگرفته است. سپس پارامتر سینتیکی انرژی فعال سازی ( ) با استفاده از انواع روش های مستقل از مدل پیشنهادی توسط اتحادیه بین المللی آنالیز حرارتی و گرماسنجی (ICTAK) تخمین زده شد و با استفاده از روش ویازووکین، بدون نیاز به پارامترهای سینتیکی ضریب آرنیوس و مدل تخریب واکنش، روند کاهش وزن نمونه ها در دماهای مختلف پیش بینی گردید و با نتایج حاصل از نرم افزار آنالیز حرارتی پیشرفته (AKTS) مقایسه شدند. با استفاده از روش های کسینجر، ازاوا، ازاوا-فلاین-وال و KAS، میانگین انرژی فعال سازی برای PETN تقریبا kJ/mol 1/129 و برای پنتاستیت kJ/mol 9/161 به دست آمد. نتایج سینتیکی برای تخمین طول عمر مواد منفجره در دماهای مختلف استفاده شد و با نتایج تجربی حاصل از آزمون های کهولت تسریع یافته و نتایج نرم افزار AKTS مقایسه گردید که در دماهای بیش از °C 100 نتایج رضایت بخشی به دست آمد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
219 -230
لینک کوتاه:
magiran.com/p1821185 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!