تحلیل فضایی کیفیت منابع آب زیرزمینی جهت مصارف شرب، کشاورزی و صنعتی (مطالعه موردی: دشت آباده طشک-جهان آباد)

چکیده:
هدف از این مطالعه، تحلیل مکانیکیفیتآب زیرزمینی دشت آباده طشک-جهان آبادواقع در شرق استان فارس برای مصارف شرب، کشاورزی و صنعتی براساسدیاگرام های شولر، ویلکوکس و شاخصاشباع شدگیلانژلی هاست. ابتدا داده های 8 پارامتر کیفی موثر در مصارف فوق،شاملTDS،TH ،Na+،Cl-، SO42-،PH ،ECو SARمربوط به 29 حلقه چاه منطقهجمع آوریو از نرمال بودن توزیع داده ها اطمینان حاصل گردید. به کمکتحلیل گرزمین آماری در سامانه ی اطلاعات جغرافیایی (GIS)، مدل های مختلف روش کوکریجینگبرای هر پارامتربررسی و نتایج حاصل از مدل های مذکور براساسفن اعتبارسنجی متقابل با معیار آماری ریشه ی دوم میانگین مربعات خطا (RMSe) مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که برای پارامترهای TDS،TH ، Cl- و PH، مدلرشنال کوادریک و برای متغیرهای Na+، SO42-، EC و SAR، مدلنمایی از بیشترین دقت و کمترین خطا نسبت به سایر مدل هایواریوگرام برخوردار می باشند.براساس نمودار شولر، 38% چاه های دشت در گروه خوب و قابل قبول قرار داشته و مانعی ازنظر شرب ندارند. نمودار ویلکوکس نشان می دهد که اکثر چاه ها (62%) در کلاس خیلی شور قرار داشته و برای کشاورزی مناسب نمی باشند. با توجه به ضریب اشباع شدگی لانژلیه، 76% آب زیرزمینی دشت در رده ی رسوبگذار و 24% باقی مانده در رده ی خورنده ازنظر صنعتی قرار دارند.نقشه های طبقه بندی کیفیآب زیرزمینی دشتازلحاظ شرب، کشاورزی و صنعتی نشان داد که کیفیت آب از مناطق مرتفع شمال به سمت نواحی پست جنوب (به استثنایناحیه ی ده زیر 2)، بخصوص در اراضی فاقد کشاورزی یعنی محدوده یدریاچه ی بختگان که کلاس کیفیت آب غیرقابل استفاده غالب است؛ کاهش می یابد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
19 -44
لینک کوتاه:
magiran.com/p1821409 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.