بررسی امکان پرورش ماهی کپور دریایی (Cyprinus carpio Linnaeus 1758) دراستخرهای خاکی آب شیرین در استان گلستان

چکیده:
به منظور بررسی پرورش و معرفی گونه کپور معمولی وحشی به سیستم پرورش ماهیان گرمابی و ترویج پرورش آن دراستخرهای خاکی کپورماهیان چینی، اقدام به پرورش تک گونه ای این ماهی تا مرحله پرواری گردید. بچه ماهیان با میانگین وزن 05/0 ±46/41 با تراکم1400 قطعه در 3استخر خاکی 4/0 هکتاری ذخیره سازی شدند. بچه ماهیان پس از ذخیره سازی دراستخرها با استفاده از تولیدات طبیعیاستخر و غذای ترکیبی ویژه بچه ماهیان کپور پرورشی به میزان 5 تا10وزن بدن، 2 بار در روز مورد تغذیه قرار گرفتند. در طول دوره اکسیژن، pH، شفافیت و دمای آب به صورت دو هفته یک بار اندازه گیری شد. نمونه برداری از ماهیان کپور دریایی به منظور انجام زیست سنجی و محاسبه میانگین رشد روزانه و افزایش وزن مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از رشد قابل توجه این گونه بوده به طوری که در 5/6 ماه از وزن اولیه 05/0 ±46/41 گرم به میانگین 10/1± 49/712 گرم در آبان ماه همان سال رسیدند. همچنین در پایان مطالعه میانگین رشد روزانه برابر 44/3، مقدارضریب تبدیل غذا برابر 30/2، مقدار ضریب چاقی برابر 06/1 و میزان بازماندگی برابر 83/81 درصد بود. در مجموع نتایج نشان دهنده قابلیت سازگاری ماهیان کپوردریایی درماه های گرم سال در شرایط استان گلستان می باشد. بدیهی است شرایط اقلیمی دراستان گلستان گرمسیری بودن می تواند در بهبود روند رشد ماهیان کپور دریایی موثر باشد و این گونه را می توان به عنوان یک گونه پرورشی جدید بهاستخرهای خاکی پرورش توام با کپورماهیان چینی معرفی کرد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
43 -49
لینک کوتاه:
magiran.com/p1825129 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.