شیوع اختلال های روانی در زندانیان مرد مراجعه کننده به درمانگاه زندان مرکزی همدان

چکیده:
مقدمه
بررسی های انجام شده بر روی زندانیان مردنشان داده است که میزان شیوع اختلال های روانی در زندان، دو تا سه برابر بیشتر از میزان شیوع آن در جمعیت عمومی است.
هدف
هدف این مطالعه تعیین میزان شیوع اختلالات روانی در زندانیان مرد مراجعه کننده به درمانگاه زندان همدان در سال 1395 بود.
مواد و روش ها
این پژوهش بر روی 446 نفر از زندانیان مرد انجام شده بود که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده بودند. این افراد با شکایت از وضعیت روانی خود در طول یک سال اخیر به درمانگاه زندان مراجعه کرده بودند. شرکت کنندگان توسط پزشک مورد غربالگری اولیه قرار گرفتند. گروه نمونه چک لیست نشانگان اختلالات روانی (90 SCL) را تکمیل نمودند و موارد دارای نشانگان بالینی بالاتر از خط برش 5/2، تحت مصاحبه بالینی روانشناس و روانپزشک قرار گرفتند.
یافته ها
45 درصد افراد متاهل، 45 درصد مجرد و 10 درصد مطلقه بودند. بیشترین فراوانی از نظر وضعیت تحصیلی را افراد با تحصیلات ابتدایی (34 درصد) و راهنمایی (35 درصد) تشکیل دادند. بیشترین شیوع اختلال در افراد 26 تا 35 سال (50 درصد) مشاهده شد. در 96 درصد (427 نفر) افراد، حداقل یک اختلال، تشخیص داده شد. بر اساس نتایج تحلیل در محور یک، اختلالات افسردگی (41 درصد)، اختلالات دوقطبی (19 درصد)، اختلالات مرتبط با آسیب و عامل استرس (9 درصد)، اختلالات اضطرابی (8/8 درصد) و اختلالات مرتبط با مواد (8 درصد) به ترتیب بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده اند. بیش از 50 درصد از زندانیان از 2 یا چند اختلال روانی به صورت همزمان رنج می بردند.
بحث و نتیجه گیری
طبق نتایج این پژوهش، شیوع اختلالات روانی در زندانیان به ویژه اختلالات خلقی (دوقطبی- افسردگی) بسیار بیشتر از جمعیت عادی است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
272 -280
لینک کوتاه:
magiran.com/p1825343 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.