تعیین فراوانی و علل ترومای چشمی در مصدومین نظامی مراجعه کننده به بیمارستانهای منتخب آجا

چکیده:
مقدمه
چشم به این علت که بیشترین نقش را در ارتباط ما با جهان بیرون دارد از مهم ترین قسمت های بدن محسوب می شود، آسیب های چشمی از علل مهم کاهش بینایی و نابینایی در سراسر جهان هستند.
هدف
مطالعه حاضر با هدف تعیین فراوانی و علل ترومای چشمی در مصدومین نظامی مراجعه کننده به بیمارستان های منتخب آجا در تهران و کرمانشاه بین سال های 94- 1384 صورت گرفته است.
مواد و روش ها
مطالعه توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی که 153 پرونده مصدومان چشمی نظامی مراجعه کننده به بیمارستان منتخب نظامی شهرکرمانشاه و تهران بین سال های 94-1384 بررسی شد. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته شامل مشخصات دموگرافیک و سوالات مرتبط با ترومای چشمی بود. داده ها کدگذاری و وارد Spss نسخه 16 شده و با روش های آماری توصیفی تحلیلی و با معنی داری 0/05 P< تحلیل شد.
یافته ها
محدوده سنی بین 18 تا 72 سال با میانگین سنی 10/206 ± 25/85، تمامی مصدومان مرد (100%)، 9/71% مجرد و 1/62% وظیفه بودند. 4/48% مراجعان بین 1 تا 12 ساعت بعد از تروما به بیمارستان مراجعه و بیشترین نوع ترومای وارده نافذ (66%) و به صورت غیرعمدی (3/86%) بود. اکثر موارد با اجسام تیز (35/63%)، در (3/50%) پادگان و در زمان صبح (2/41%) بود. اکثر مصدومین سابقه قبلی ترومای چشمی (6/87%) نداشتند و آسیب های متعدد (2/66%) به دنبال تروما رخ داده بود. (2/56%) آسیب به چشم چپ و مدت بستری پس از تروما بالای یک روز (9/88%) بود. بیشتر مصدومین (7/66%) در مرکز جراحی شده اند ارتباط معنی داری بین مشخصات دموگرافیک و ترومای چشمی یافت نشد.
بحث و نتیجه گیری
مطالعه نشان داد که تروماها در میانگین سنی پایین تر و در پادگان ها و محل کار اتفاق می افتد که توجه به برنامه ریزی و آموزش توسط مسئولین در زمینه ایمنی کار را طلب می کند. جهت برنامه ریزی های مدیریتی در دسترس بودن آمار صحیح از تروماهای چشمی الزامی می باشد که این مهم نیز به نوبه ی خود مستلزم وجود سیستم ثبت دقیق اطلاعات می باشد که بتوان از این آمارها بهره برد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
266 -271
لینک کوتاه:
magiran.com/p1825344 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.