تاثیر آموزش احیای قلبی ریوی پایه به روش نمایش بر عملکرد سربازان یگانهای منتخب نظامی

چکیده:
مقدمه
ایست قلبی یکی از مهم ترین علت های مرگ و میر در ایران به حساب می آید. عملکرد اولین افرادی که در دقایق اول با این بیماران سر و کار دارند، در پیش آگهی بیماری، مرگ و زندگی بیمار اهمیت ویژه ای دارد.
هدف
مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش احیا قلبی ریوی پایه به روش نمایش بر عملکرد سربازان انجام شد.
مواد و روش ها
در این مطالعه تجربی که در سال 1396 انجام شد، دو یگان از یگان های مستقر در شهر خرم آباد به روش تصادفی انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه مداخله و مقایسه تخصیص یافتند. تعداد 25 نفر از سربازان از هر یگان به طور تصادفی انتخاب شدند. پیش آزمون از هر دو گروه با چک لیست عملکرد محقق ساخته روا و پایا به عمل آمد. سپس آموزش گروه مداخله توسط محقق به روش نمایش و آموزش گروه مقایسه توسط یگان بهداری و طبق روال سابق انجام شد. پس از یک هفته، پس آزمون برای هر دو گروه اجرا شد. در انتها داده ها با استفاده از آزمون های آماره دقیق فیشر، تی مستقل و تی زوجی در نرم افزار Spss نسخه 16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها
دو گروه از نظر مشخصات دموگرافیک اختلاف معناداری نداشتند (05/0 P>). میانگین نمره عملکرد قبل از مداخله در گروه مداخله 68/1 ± 56/2 و در گروه مقایسه 70/1 ± 08/2 بود (05/0 P>) که یک هفته بعد از مداخله در گروه مداخله به 17/2 ± 60/20 و در گروه مقایسه به 16/2 ± 48/1 افزایش یافت. آزمون آماری تی مستقل نشان داد این اختلاف در مرحله ی پس آزمون بین دو گروه به لحاظ آماری، معنادار است (001/0 P<). آزمون تی زوجی نشان داد که بین نمرات عملکرد احیا قلبی ریوی در مراحل پیش آزمون و پس آزمون گروه مداخله اختلاف معنی داری وجود داشت (001/0 P<)، اما بین نمرات عملکرد احیا قلبی ریوی در مراحل پیش آزمون و پس آزمون گروه مقایسه، اختلاف معنی داری وجود نداشت (05/0 P>).
بحث و نتیجه گیری
نتایج حاکی از اثر بخش بودن آموزش احیا قلبی ریوی بود. لذا، توصیه می شود، به جهت اهمیت آموزش احیا قلبی ریوی پایه به نیروهای وظیفه، دوره های آموزشی به صورت عملی و با استفاده از روش تدریس نمایش برگزار شود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
227 -235
لینک کوتاه:
magiran.com/p1825348 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.