ساختار عاملی، پایایی و روایی پرسشنامه مدل سرمایه گذاری در روابط بین زوجین

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف
مدل سرمایه گذاری، نظریه وابستگی متقابل را به تصویر می کشد و ساختارهای به هم وابسته ای را به منظور تحلیل گرایش به تداوم یک رابطه به کار می گیرد. هدف مطالعه حاضر، تعیین ساختار عاملی، پایایی و روایی مقیاس پرسشنامه سرمایه گذاری در رابطه بین زوجین شهر تهران بود.
روش و
مواد
مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی با طرح همبستگی بود. جامعه این مطالعه شامل کلیه زوجین دارای فرزند مقطع راهنمایی در شهر تهران بود که از بین آن ها 420 نفر به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ایانتخاب شدند. ابزار پژوهش مقیاس مدل سرمایه گذاری و پرسشنامه سازگاری زناشویی بود. برای بررسی اعتبار پرسشنامه از اعتبار سازه ( تحلیل عاملی تاییدی) و اعتبار همگرا استفاده شد. برای بررسی پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ و ضریب پایایی بازآزمون استفاده شد.
یافته ها
تعداد 250 (5/59%) نفر آن ها از شرکت کنندگان زن و و 170 (5/40%) نفر مرد بودند. ضریب آلفای کرونباخ خرده مقیاس های رضایت از رابطه 97/0، کیفیت جایگزین ها 87/0، میزان سرمایه گذاری در رابطه 85/0 و تعهد زناشویی 68/0 و همچنین ضریب بازآزمایی آن در فاصله دو هفته ای برای خرده مقیاس رضایت از رابطه 94/0، کیفیت جایگزین ها 86/0، میزان سرمایه گذاری در رابطه 82/0 و تعهد شخصی 67/0 به دست آمد. بررسی ضرایب همبستگی نشان داد که مقیاس سازگاری زناشویی با خرده مقیاس های رضایت از رابطه 84/0، کیفیت جایگزین ها 29/0-، میزان سرمایه گذاری 55/0 و تعهد شخصی 77/0 همبستگی معنی داری دارد که این رابطه بیانگر روایی همگرای مقیاس مدل سرمایه گذاری است (01/0P<). ساختار عاملی مقیاس مدل سرمایه گذاری با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی، مورد تایید قرار گرفت.
نتیجه گیری
ساختار عاملی تاییدی، پایایی و روایی مقیاس مدل سرمایه گذاری برای کاربردهای پژوهشی و تشخیصی در حد قابل قبول بود.
زبان:
فارسی
صفحات:
57 تا 66
لینک کوتاه:
magiran.com/p1825560 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!