مطالعه ساختار بافتی گناد جنس نر ماهی صبور (Tenualosa ilisha (Hamilton، 1822 طی مهاجرت تولید مثلی

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
ماهی صبور (T. ilisha) تنها گونه آنادروموس در بین ماهیان جنوب ایران است که برای تخم ریزی از خلیج فارس به رودخانه های مجاور آن مهاجرت می کند. در این پژوهش ویژگی های مورفولوژیکی و تغییرات بافتی و سلولی ظاهر شده در گناد نر و اسپرماتوسیت های ماهی صبور در دو محیط مختلف زندگی جانور (آب شور و آب شیرین رودخانه های استان خوزستان) طی چرخه تولید مثلی آن بررسی شده است. نمونه برداری از رودخانه بهمنشیر (آب شیرین) و خورموسی (آب شور) انجام و پس از اندازه گیری و ثبت طول و وزن ماهی، قطعاتی از بیضه در محلول بوئن تثبیت گردید. از بافت های تثبیت شده، مقاطع پارافینه به ضخامت 5 میکرون تهیه و پس از رنگ آمیزی به روش هماتوکسیلین و ائوزین به وسیله میکروسکوپ نوری مورد مطالعه قرار گرفت. در بررسی بیضه ماهیان نر، 5 مرحله جنسی شامل: اسپرماتوگونی، اسپرماتوسیت اولیه، اسپرماتوسیت ثانویه، اسپرماتید و اسپرماتوزوآ مشاهده شد. سلول های اسپرماتوگونی بزرگترین سلول های جنسی بودند که در تمام مراحل چرخه تولید مثلی حضور داشتند. سلول های اسپرماتوسیت اولیه، کروی، کوچک تر و تیره تر از سلول های اسپرماتوگونی هستند. اسپرماتوسیت های ثانویه اندکی از اسپرماتوسیت های اولیه کوچک تر هستند. اسپرماتوزوآ ساختار گرد دارد که به خوبی توسط هماتوکسیلین رنگ آمیزی می شود درحالی که دم آن به خوبی رنگ نمی شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
37 تا 44
لینک کوتاه:
magiran.com/p1825649 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!