تاثیر سطوح مختلف پودر نعناع فلفلی (Mentha piperita) بر عملکرد رشد و برخی پارامترهای ایمنی در موکوس پوست ماهی کلمه (Rutilus caspicus (Yakovlev، 1870

چکیده:
هدف از این مطالعه ارزیابی تاثیر جیره های غذایی حاوی سطوح مختلف پودر نعناع (M. piperita) بر شاخص های رشد و برخی پارامترهای ایمنی ماهی کلمه (R. caspicus) بود. 540 قطعه بچه ماهی با میانگین وزن (0/12 ±2/4 گرم) در 12 تانک توزیع شده و در 3 تکرار با جیره های غذایی حاوی سطوح 2، 3 و 4 گرم در کیلوگرم پودر نعناع به مدت 60 روز غذادهی شدند. انتهای دوره عملکرد رشد اندازه گیری شد. همچنین برخی پارامترهای ایمنی موکوس پوست (لیزوزیم، آلکالین فسفاتاز و پروتئین) نیز اندازه گیری شد. نتایج نشان داد افزایش وزن بدن و نرخ رشد ویژه در ماهیان تغذیه شده با جیره های حاوی نعناع افزایش معنی داری داشت. علاوه بر این، ضریب تبدیل غذایی ماهیان تیمار شده با نعناع در مقایسه با گروه شاهد به صورت معنی داری کاهش یافت. همچنین سطوح پروتئین محلول، فسفاتاز قلیایی و لیزوزیم موکوس پوست ماهیان تغذیه شده با جیره های حاوی پودر نعناع در مقایسه با گروه شاهد به صورت معنی دار افزایش یافت. نتایج نشان داد که جیره حاوی پودر نعناع اثرات مثبتی بر شاخص های رشد و پارامترهای ایمنی موکوس پوست ماهی کلمه (R. caspicus) داشته است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
115 -128
لینک کوتاه:
magiran.com/p1825655 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!