ارزیابی تجویز جیره ای Lactobacillus plantarum KC426951پوشش دار شده بر رشد، درصد ماندگاری، شاخص های خون، سرم و فلور باکتریایی روده قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

چکیده:
در این تحقیق اثر Lactobacillus plantarum KC426951پوشش دار شده بر رشد، درصد ماندگاری، شاخص های خون، سرم و فلور باکتریایی روده قزل آلای رنگین کمان مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور تعداد 90 ماهی با میانگین وزنی 35/0±94/12 گرم با جیره های غذایی حاوی باکتری پوشش دار شده لاکتوباسیلوس پلانتاروم شامل تیمار 1 (CFU/g 107)، تیمار 2 (CFU/g 108) و شاهد (جیره فاقد باکتری ((T0) به مدت هشت هفته تغذیه شدند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد، تیمارهایی که CFU/g 107 باکتری دریافت کرده بودند به طور معنی داری نسبت به تیمار شاهد بیشترین افزایش وزن، درصد افزایش وزن بدن، ضریب رشد ویژه و کمترین ضریب تبدیل غذایی را دارا بودند (05/0˂P). اما درصد ماندگاری در بین تیمارهای مختلف اختلاف معنی داری نداشت (05/0˃P). در بررسی فاکتورهای خونی، تعداد گلبول های سفید در تیمارهای حاوی باکتری به طور معنی داری بالاتر از تیمار شاهد بود. در تیمار 1، درصد نوتروفیل کمتر و درصد لنفوسیت بیشتر از دو تیمار دیگر بود (05/0˂P) درصد مونوسیت نیز در تیمار 2 به طور معنی داری بالاتر از تیمار 1 بود (05/0˂P). میزان گلوگز، تری گلیسرید، کلسترول،LDL ، AST و ALP به طور معنی داری در تیمار 1 بیشتر از دو تیمار دیگر و میزان پروتئین کل در این تیمار به طور معنی داری بالاتر از تیمار 2 بود (05/0˂P). اما اختلاف معنی داری در سایر عوامل خونی در بین تیمارها مشاهده نشد (05/0˃P). با توجه به نتایج، تعداد باکتری های اسید لاکتیک در تیمارهای حاوی باکتری (1 و 2) به طور معنی داری بیشتر از تیمار شاهد و شمارش کلی باکتری در تیمار 1 بطور معنی داری بالاتر از دو تیمار دیگر بود (05/0˂P). بنابراین افزودن CFU/g 107 باکتری پوشش دار لاکتوباسیلوس پلانتاروم به جیره ماهی قزل آلای رنگین کمان می تواند اثرات مثبتی بر فاکتورهای رشد و سلامت این ماهی داشته باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
33 -44
لینک کوتاه:
magiran.com/p1827548 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.