آنتوژنی فعالیت آنزیم های پروتئولیتیک (پپسین، تریپسین و کیمو تریپسین) ماهی ازون برون (Acipenser stellatus) از زمان تخم گشایی تا روز 50 پس ازتخم گشایی

چکیده:
مطالعه حاضر به آنتوژنی فعالیت آنزیم های پروتئولیتیک (پپسین، تریپسین و کیمو تریپسین) ماهی ازون برون می پردازد. نمونه هایی از لارو ماهی ازون برون بصورت تصادفی از زمان تخم گشایی تا 50 روزگی جهت سنجش فعالیت آنزیم های پپسین، تریپسین و کیموتریپسین تهیه شد. در لاروهای یک روزه ماهی ازون برون فعالیت پپسینی سنجش شد و فعالیت این آنزیم از روز هشتم پس از تفریخ بویژه همزمان با انتقال از تغذیه درونی به بیرونی یک افزایش ناگهانی داشت (05/0>p ). میزان فعالیت تریپسین یک روز پس از تخم گشایی U.mg protein-1 04/0 بوده و در روز هشتم پس از تخم گشایی به حداکثر رسید (05/0>p) و از روز دهم تا پنجاهم پس از تفریخ فعالیت کاهشی داشت. در کل روند فعالیت تریپسین کاهشی بود (05/0>p). بیشترین میزان فعالیت آنزیم کیموتریپسین در یک روز پس از تخم گشایی تعیین گردید (U.mg protein-1 03/0، 05/0>p). بعد از آن روند کاهشی داشت. به این معنا که در روزهای 15 و 31 پس از تخم گشایی کمی افزایش یافت و مجدد به روند کاهشی خود تا روز پنجاهم ادامه داد (05/0>p). همبستگی پیرسون نشان داد که ارتباط میان میزان فعالیت آنزیم های تریپسین و کیموتریپسین مثبت بود، اما این همبستگی میان آنزیم های فوق و پپسین منفی بود (05/0>p). این یافته نمایانگر افزایش غالبیت پروتئاز اسیدی در گوارش پروتئین نسبت به انواع قلیایی طی بلوغ دستگاه گوارش ماهی ازون برون می باشد. نتیجه آن که توسعه معده در گونه های ماهی دارای معده فعال به مفهوم شروع هضم اسیدی، پیشی گرفتن گوارش خارج سلولی و کارآمدتر شدن استفاده از منابع پروتئین موجود در رژیم/جیره های غذایی می با شد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
107 -118
لینک کوتاه:
magiran.com/p1827570 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.