زمان بندی بهره برداری بهینه از ریزشبکه در حضور هاب های انرژی متصل به هم با در نظر گرفتن قیود امنیت سیستم انرژی و مشارکت بارهای پاسخ گو

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
بهره برداری از شبکه توزیع انرژی یکی از مهم ترین مسائل این سیستم در آینده ای نه چندان دور خواهد بود، چراکه بیش ترین تغییرات را در این حوزه مشاهده خواهد شد. حضور هاب های انرژی، شبکه گاز طبیعی و منابع تولید پراکنده در سطح ولتاژهای متوسط و پایین شبکه توزیع اولین چالش بهره بردار شبکه توزیع انرژی خواهد بود. در این مقاله مدل برنامه ریزی بهره برداری از حامل های انرژی و رزرو با در نظر گرفتن قیود امنیت شبکه برق و گاز طبیعی در شبکه هاب های به هم پیوسته و مشارکت بارهای پاسخ گو پیشنهاد شده است. تابع هدف این مدل کمینه سازی هزینه بهره برداری از منابع جهت تامین بار الکتریکی و حرارتی است که به ریزشبکه پیشنهادی اعمال شده است. بهره بردار ریزشبکه وظیفه تغذیه بارهای الکتریکی و حرارتی را با در نظر گرفتن قیود امنیتی شبکه برق و گاز طبیعی را دارد. نتایج، زمان بندی بهره برداری از منابع موجود در ریزشبکه را به دست می دهد. همچنین نتایج حاکی از کاهش هزینه های بهره برداری توسط مشارکت بارهای پاسخ گوی الکتریکی و حرارتی و ذخیره ساز حرارتی است. نتایج حاصل از مدل پیشنهادی نشان از اثر متقابل قیمت برق و مصرف گاز طبیعی دارد که ضرورت بررسی و بهینه سازی هم زمان شبکه حامل های انرژی را مشخص می نماید.
زبان:
فارسی
صفحات:
1523 تا 1535
لینک کوتاه:
magiran.com/p1827736 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!