بررسی کیفیت زندگی و عوامل موثر بر آن در افراد و وابستگان نظامی مبتلا به بیماری عروق کرونر در شهر تهران، 1395 - مطالعه مقطعی

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
شناخت عوامل موثر بر کیفیت زندگی مبتلایان به بیماری عروق کرونر می تواند در طراحی برنامه مراقبتی آنان نقش کلیدی ایفا نماید. هدف از این مطالعه تعیین کیفیت زندگی و عوامل موثر بر آن در افراد نظامی مبتلا به بیماری عروق کرونر است.
روش ها
این یک مطالعه مقطعی است که بر روی بیماران مبتلا به بیماری کرونری مراجعه کننده به بیمارستان های نظامی شهر تهران با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس از بهمن 1394 تا اردیبهشت 1395 انجام شد. اطلاعات دموگرافیک ثبت شد و از پرسشنامه ناتینگهام جهت سنجش کیفیت زندگی افراد در 6 حیطه سطح انرژی، درد، عکس العمل عاطفی، خواب، انزوای اجتماعی، خواب و فعالیت فیزیکی استفاده شد. سطح معنی داری (05/0>p) در نظر گرفته شد.
یافته ها
میانگین سنی 250 بیمار مبتلا به بیماری کرونری مراجعه کننده به بیمارستان های نظامی 68/6 ± 27/57 سال، بیشتر بیماران مرد (2/71 %)، متاهل (6/89 %) و بازنشسته (8/60 %) بودند. بین میانگین نمرات حیطه های کیفیت زندگی در مشارکت کنندگان بر حسب جنس، شغل، درآمد، سطح تحصیلات و فعالیت های روزانه تفاوت معنی داری وجود داشت (05/0>p) و نمره کیفیت زندگی مردان بازنشسته، دیپلم به بالا در تمامی حیطه ها بهتر بود. افرادی که ورزش می کردند، نمره کیفیت زندگی بهتری را در تمامی حیطه ها به جز حیطه خواب داشتند (05/0>p). همچنین افرادی که طول مدت بیماری کمتری داشتند، میزان درد کمتر و فعالیت فیزیکی بیشتری داشتند.
نتیجه گیری
یافته های مطالعه نشان داد که عوامل جمعیت شناختی، باعث تفاوت در کیفیت زندگی افراد نظامی و وابستگان آنها که مبتلا به بیماری های عروق کرونر هستند، می شوند. با توجه بیشتر به برخی مشخصات جمعیت شناختی مثل ورزش، پیاد روی و شغل، برنامه ریزی زودهنگام و انجام قدامات لازم می توان جهت ارتقاء کیفیت زندگی این افراد برنامه ریزی نمود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
212 -221
لینک کوتاه:
magiran.com/p1827871 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!