پیش بینی تراوش از بدنه سد خاکی با استفاده از پارامترهای آماری شبکه عصبی مصنوعی

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
در گذشته ایجاد سد عمدتا با اهداف تامین آب آشامیدنی و آبیاری مزارع کشاورزی بوده ولی امروز به دلیل نیاز به انرژی برق آبی و اهداف دیگر توسعه بیشتری یافته است. پیشبینی تراوش از بدنه سدهای خاکی سدها یک مسئله پیچیده و پویا میباشد. در این تحقیق با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی به پیشبینی تراوش از بدنه سد خاکی شهید کاظمی بوکان پرداخته شد. جهت تحقق به این هدف، از مجموعه دادهای شامل 864 داده پیزومتری استفاده شد. نتایج آزمایش مدل پیشنهادی تحقیق حاضر نشان داد که مدل بهکار برده شده در یافتن هدف مسئله کاملا موفق و با سرعت بالا عمل میکند. همچنین بهکارگیری پارامترهای آماری مناسب و کاربردی نشان داد شبکه ارائه شده به خوبی آموزش دیده است و قابلیت بالایی در پیشبینی پدیده تراوش دارد.
زبان:
فارسی
صفحات:
24 تا 34
لینک کوتاه:
magiran.com/p1828218 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!