ارزیابی ریسک های زیست محیطی، ایمنی و بهداشتی در مرحله ساخت سد و نیروگاه برق آبی بختیاری با به کارگیری روش FAHP

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
با توجه به سابقه رخداد مشکلات زیست محیطی، ایمنی و بهداشتی فراوان در مرحله ساخت سدها و نیروگاه های برق آبی (به عنوان منبع انرژی تجدید پذیر)، شناسایی و ارزیابی ریسک های HSE در این پروژه ها از ضرورت بالایی برخوردار است. از این رو هدف این مطالعه ارائه مدلی برای ارزیابی ریسک های HSE در مرحله ساخت سد و نیروگاه برق آبی بختیاری تعیین گردید. در ابتدا، ریسک ها با استفاده از پیشینه ادبی موضوع و مصاحبه با خبرگان، شناسایی شدند. سپس، ریسک های شناسایی شده با روش تجزیه وتحلیل حالات و اثرات شکست و ترکیب آن با منطق فازی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. ازآنجاکه پارامتر شدت وقوع برای خبرگان نسبت به دو پارامتر دیگر مبهم تر است، با مدنظر قرار دادن چهار زیر معیار هزینه، زمان، کیفیت و فردی محاسبه شد. وزن این معیارها به کمک روش تحلیل سلسله مراتبی فازی به دست آمد. بر اساس نتایج، بالاترین عدد اولویت ریسک های زیست محیطی مربوط به افت کیفیت زیستگاه آبی و بالاترین عدد اولویت ریسک ایمنی و بهداشتی مربوط به کاهش تمرکز و کارایی افراد می باشد. درنهایت، درمجموع ریسک ها، افت کیفیت زیستگاه آبی، تشدید فرسایش خاک و کاهش تمرکز و کارایی افراد به ترتیب به عنوان مهم ترین ریسک ها مشخص شدند.
زبان:
فارسی
صفحات:
35 تا 50
لینک کوتاه:
magiran.com/p1828221 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!