بررسی ارتباط غلظت پروژسترون و تعداد شکم زایش بر درصد سلول های پلی مرفونوکلئارها در اندومتریوم رحم گاو شیری

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
هدف از این مطالعه بررسی رابطه غلظت پروژسترون وتعداد نوبت زایش با درصد سلول های چند هسته ای (PMN) اندومتریوم رحم و در نهایت تشخیص اندومتریت تحت بالینی در گاو در 30 روز پس از زایمان می باشد. مطالعه حاضر در دو گله ی گاوشیری در تهران انجام شده است (گله اول :1200راس گاوشیری، گله دوم :800 راس گاوشیری). گاو ها بعد از زایمان از نظر بالینی و از نظر اختلالات تولید مثلی مورد بررسی قرار گرفته اند و 150 راس گاو که از نظر تولید مثلی سالم بودند وارد مطالعه شده اند. نمونه سیتولوژی اندومتریوم به روش لاواژ رحم با استفاده از سرم نرمال سالین در روز30 و40 پس از زایمان تهیه گردید و درصد PMNها در هر اسلاید توسط دو کارشناس مشخص گردید. همچنین نمونه سرم از گاوها تهیه وغلظت پروژسترون در اندازه گیری گردیدد. تحلیل داده ها با استفاده از برنامه SAS انجام شد. درمطالعه حاضر ارتباط منفی معناداری بین غلظت سرمی پروژسترون و درصد سلول های چند هسته ای مشاهده گردید( 58/0-=r و 001/0P< ). همچنین تعداد نوبت زایش بالاتر از 2 و غلظت سرمی پروژسترون بالای 1 نانوگرم در میلی لیتر به صورت معناداری همراه با در صد کمتر PMN در نمونه سیتولوژی رحم همراه بوده است (05/0P<). این نتایج نشان داده است که گاوهای دارای غلظت پروژسترون بالاتر از یک نانوگرم در میلی لیتر، شانس کمتری در ابتلا به اندومتریت تحت بالینی دارند، که این می تواند به دلیل شروع سریعتر چرخه تولید مثلی در این گاوها باشد که درادامه باعث پاک شدن زود هنگام رحم می شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
2507 تا 2514
لینک کوتاه:
magiran.com/p1830541 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!