ارتباط بین سلامت عمومی و کیفیت زندگی والدین با کیفیت زندگی کودکان مبتلا به سرطان

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه
ارتقاء کیفیت زندگی کودکان مبتلا به سرطان همانند درمان مهم است. والدین نقش مهمی در مراقبت و آرامش دادن به کودک مبتلا به سرطان دارند. هدف مطالعه تعیین ارتباط بین سلامت عمومی و کیفیت زندگی والدین با کیفیت زندگی کودکان مبتلا به سرطان در مرکز آموزشی-درمانی بعثت همدان، 1395 بود.
روش بررسی
در مطالعه همبستگی حاضر، 108 پدر و مادرکودکان 18-8 ساله مبتلا به سرطان با روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه های سلامت عمومی، کیفیت زندگی والدین و کیفیت زندگی کودکان مبتلا به سرطان بود. داده ها با نرم افزار SPSS نسخه 20 و آزمون های تی مستقل و رگرسیون لوجستیک آنالیز شد.
یافته ها
بالاترین میانگین نمرات کیفیت زندگی پدران در ابعاد کارکرد جسمی ( 20/77± 74/67)، اختلال نقش بخاطر سلامت جسمی (28/25±61/20) و خستگی (16/30±48/50) و مادران در ابعاد درد (23±50/97) و اختلال نقش بخاطر سلامت هیجانی (31/94±61/42) بود. فقط بین بعد علائم اضطرابی و اختلال خواب ازسلامت عمومی مادران وکیفیت زندگی کودکان ارتباط معنادار وجود داشت (P=0/045) بین کیفیت زندگی مادران در ابعاد خستگی (P=0/011) و بهزیستی هیجانی (P=0/038) و پدران در بعد درد با کیفیت زندگی کودکان ارتباط معنادار آماری وجود داشت (P=0/015).
نتیجه گیری
والدین کودکان مبتلا به سرطان مشکلاتی در سلامت عمومی و کیفیت زندگی دارند. تدوین سیاست های بهداشتی و اجتماعی به منظور برنامه ریزی صحیح جهت حل مشکلات مختلف والدین و ارتقای کیفیت زندگی کودکان الزامی می باشد.
زبان:
فارسی
در صفحه:
200
لینک کوتاه:
magiran.com/p1830762 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!