بررسی طول مدت جداسازی از دستگاه تهویه مکانیکی بر اساس مقیاس برن و عوامل مرتبط با آن در بخش های مراقبت ویژه

پیام:
چکیده:
زمینه
تهویه مکانیکی یکی از عمومی ترین اشکال درمان پزشکی برای بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه است
اهداف
هدف از پژوهش حاضر تعیین عوامل مرتبط بر طول مدت جداسازی از دستگاه تهویه مکانیکی در بخش های مراقبت ویژه بود.
روش ها
دراین مطالعه مقطعی- تحلیلی ، 65 بیمار بخش مراقبت ویژه که به تهویه مکانیکی بیش از 72 ساعت نیاز داشتند به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. بیماران با ابزار جداسازی برن در 3 شیفت کاری مورد بررسی قرار گرفتند . فاکتورهای دخیل مورد بررسی در جداسازی بیمار شامل سن، جنسیت، علت وصل به دستگاه تهویه مکانیکی و سطح بیداری بر اساس مقیاس آرام سازی رامسی ،مدت زمان تهویه مکانیکی قبل از شروع جداسازی بودند. یافته ها با روش های آماری توصیفی و تی مستقل با spss نسخه 22 تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها
میانگین طول مدت تهویه مکانیکی بر اساس روش جداسازی با ابزار جداسازی برن 33/46±111/75 ساعت بوده است . همچنین نتایج نشان داد که متغیر هایی مانند جنس (03P=0/) و سطح بیداری با توجه به مقیاس آرام سازی رامسی (0001P=0/) بر طول مدت تهویه مکانیکی تاثیر معنی داری داشته در حالی که متغیر سن (2P=0/) و علت وصل به دستگاه تهویه مکانیکی (319P=0/) تاثیر ی بر طول مدت تهویه مکانیکی نداشتند.
نتیجه گیری
برای بررسی آمادگی بیمار در خصوص جداسازی از دستگاه تهویه مکانیکی باید به عوامل متعددی مانند جنسیت و سطح بیداری توجه داشت و در ابزار های انداره گیری این دو متغیر را در نظر گرفت.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحه:
33
لینک کوتاه:
magiran.com/p1831149 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.