مقایسه تاثیر آموزش الکترونیکی و کارگاهی بر آگاهی دانشجویان پرستاری از حقوق بیماران

پیام:
چکیده:
مقدمه
رسالت ارائه مراقبت های پرستاری مستلزم رعایت حقوق بیماران می باشد. مطالعه حاضر با هدف مقایسه تاثیر دو روش آموزش الکترونیکی و کارگاهی بر آگاهی دانشجویان پرستاری از حقوق بیماران شکل گرفت.
روش کار
مطالعه حاضر یک مطالعه نیمه تجربی، دو گروهه است. تعداد 60 دانشجوی پرستاری در عرصه به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند و در دو گروه آموزش کارگاهی و الکترونیکی قرار گرفتند. محتوای آموزشی در خصوص حریم خصوصی بیمار و رضایت آگاهانه در یک جلسه چهار ساعته به دانشجویان گروه آموزش کارگاهی، آموزش داده شد. همین محتوا با کمک لوح فشرده در قالب آموزش الکترونیکی به دانشجویان، اموزش داده شد. قبل و بعد از مداخله، سطح آگاهی دانشجویان با کمک پرسشنامه محقق ساخته مورد بررسی قرار گرفت و سپس اطلاعات با کمک نرم افزار SPSS با تست های آماری تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها
نتایج مطالعه نشان داد میانگین سطح آگاهی در هر دو گروه آموزش الکترونیکی و کارگاهی بعد از مداخله آموزشی ارتقاء یافته بود. اما در گروه آموزش کارگاهی سطح آگاهی قبل و بعد از مداخله از نظر آماری معنی دار بود(P=0/001).
نتیجه گیری
موضوع اخلاق و حقوق قانونی بیمار نیازمند استفاده از روش های خاص آموزشی است. موفق بودن آموزش کارگاهی می تواند به دلیل ماهیت محیط آموزشی و تعاملات انسانی آن باشد که می تواند در آموزش برخی موضوعات از جمله موضوعات اخلاقی موثر باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحه:
19
لینک کوتاه:
magiran.com/p1831150 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.