تاثیر کاردرمانی بر عزت نفس زنان خانه دار مبتلا به اختلالات خلقی پس از ترخیص از بیمارستان

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه
اختلالات خلقی یکی از آسیب زاترین بیماری های روانپزشکی می باشند که از عزت نفس پایین حتی پس از ترخیص از بیمارستان رنج می برند. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر فعالیتهای کاردرمانی بر عزت نفس زنان خانه دار مبتلا به اختلالات خلقی پس از ترخیص از بیمارستان انجام شد.
روش
در این کارآزمایی بالینی شاهددار تصادفی، 70 نفر از زنان خانه دار مبتلا به اختلالات خلقی ترخیص شده از بیمارستان روانپزشکی ابن سینای مشهد در سال 94-95 در دو گروه مداخله (35 نفر) و شاهد (35 نفر) مورد مطالعه قرار گرفتند. گروه مداخله تحت کاردرمانی (مطابق مدل کاردرمانی روانی- اجتماعی Cara) در طی 20 جلسه 120 دقیقه ای به مدت دو بار در هفته قرار گرفتند و گروه شاهد مداخله ای دریافت نکردند. ابزار پژوهش پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت بود که بلافاصله قبل مداخله و 5/2 ماه پس از ترخیص از بیمارستان تکمیل شد. آنالیز داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 5/11 و آزمون های دقیق فیشر، تی مستقل و تی زوج انجام شد.
یافته
در مرحله قبل از مداخله از نظر میانگین نمره عزت نفس بین گروه مداخله (4/11 ± 2/97) و شاهد (4/10 ± 9/95) تفاوت معناداری وجود نداشت (17/0 =p). اما از نظر تغییرات میانگین نمره عزت نفس قبل و پس از مداخله، بین گروه مداخله (2/11 ± 8/13) و شاهد (6/9 ± 3/3) تفاوت معنادار بود (001/0 >p).
نتیجه گیری
اجرای فعالیتهای کاردرمانی می تواند موجب تقویت عزت نفس در بیماران مبتلا به اختلالات خلقی شود.
زبان:
فارسی
در صفحه:
49
لینک کوتاه:
magiran.com/p1831152 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!