بررسی ارتباط بین مقابله با سرطان با خودکارآمدی مدیریت علائم، حمایت اجتماعی درک شده، عدم قطعیت در زندگی و جهت گیری زندگی در زنان مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به مراکز آموزشی-درمانی ارومیه در سال 1395

پیام:
چکیده:
مقدمه و هدف
هدف از این مطالعه بررسی مقابله با سرطان و ارتباط آن با خودکارآمدی مدیریت علائم، حمایت اجتماعی درک شده، عدم قطعیت در زندگی و جهت گیری زندگی در زنان مبتلا به سرطان پستان می باشد.
روش کار
مطالعه حاضر به شیوه توصیفی-تحلیلی با حجم نمونه 150 نفر، در زنان مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به مراکز آموزشی درمانی و پژوهشی ارومیه در سال 1395 انجام شد. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه های خصوصیات دموگرافیک، مقابله با سرطان، خودکار آمدی مدیریت علایم سرطان پستان مرتبط با شیمی درمانی، حمایت اجتماعی درک شده، عدم قطعیت میشل در بیماری و آزمون جهت گیری زندگی بود. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 20 و آزمون های آماری توصیفی و تحلیلی انجام شد.
یافته ها
همبستگی مثبت بین مقابله با سرطان و خودکارآمدی مدیریت علائم، حمایت اجتماعی درک شده و جهت گیری زندگی در زنان مبتلا به سرطان پستان وجود داشت. و همبستگی منفی بین مقابله با سرطان و عدم قطعیت در زندگی مشاهده شد ( sig کمتر از 0/01). نتایج تحلیل رگرسیونی نشان داد 51/7 % از واریانس مقابله با سرطان توسط متغیرهای حمایت اجتماعی درک شده، خودکارآمدی مدیریت علائم، جهت گیری زندگی و عدم قطعیت تعیین می شود.
بحث و نتیجه گیری
براساس نتایج پژوهش خودکارآمدی مدیریت علائم، حمایت اجتماعی درک شده، جهت گیری زندگی و عدم قطعیت در زندگی بر میزان مقابله با سرطان پستان تاثیر دارد. بنابراین انجام مداخلاتی در این زمینه ها جهت افزایش توانایی مقابله با سرطان توصیه می شود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحه:
1
لینک کوتاه:
magiran.com/p1831154 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.