بررسی عوامل دموگرافیک موثر بر آگاهی و عملکرد بهداشت قاعدگی دختران دبیرستانی شهر همدان در سال 94- 1393

پیام:
چکیده:
مقدمه
بلوغ یک ویژگی برجسته دوره نوجوانی می باشد که با شروع علائم ناگهانی و غیر منتظره مانند عادت ماهیانه یا منارک همراه می باشد. با توجه به اهمیت سلامت دختران امروز، که در واقع سرمایه گذاری برای رسیدن به سلامت فردی و اجتماعی می باشد این پژوهش با هدف بررسی عوامل دموگرافیک موثر بر آگاهی و عملکرد دختران نوجوان در زمینه بهداشت قاعدگی انجام شد.
روش کار
در این مطالعه توصیفی – مقطعی200 نفر دختر متوسطه اول با استفاده از نمونه گیری به صورت خوشه ایدر شهر همدان انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه خودساخته آگاهی و عملکرد بهداشت قاعدگی بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از SPSS16 و آزمون های آماری تی مستقل و آنالیز واریانس یک طرفه و ضریب همبستگی پیرسون، انجام شد.
یافته ها
میانگین و انحراف معیار سنی دانش آموزان (619/0)33/13 سال بود و نیز سن اولین قاعدگی (957/0)36/12 سال بود. سطح آگاهی 5/65 درصد دانش آموزان در حد متوسط و سطح عملکرد 69 درصد دانش آموزان نیز در حد متوسط بود. نتایج نشان داد که بین سطح تحصیلات مادر و عملکرد بهداشت قاعدگی دختران رابطه معنی دار آماری وجود دارد (P 0/05) ولی بین هیچ یک از فاکتورهای دموگرافیک و سطح آگاهی بهداشت قاعدگی ارتباط معنادار آماری وجود نداشت .
نتیجه گیری
با توجه به رابطه معنی دار سطح تحصیلات مادر با عملکرد دانش آموزان در رابطه با بهداشت قاعدگی آموزش به مادران دارای سطح تحصیلات پایین در اولویت برنامه های آموزشی بهداشتی قرار گیرد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحه:
26
لینک کوتاه:
magiran.com/p1831159 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.