تاثیر آموزش به روش همتا بر رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت دانشجویان پرستاری

پیام:
چکیده:
مقدمه
از بهترین راه های حفظ سلامتی، انجام رفتارهای ارتقاءدهنده سلامت است. تصحیح این رفتارها در دانشجویان ضروری است؛ لذا مطالعه حاضر با هدف تاثیر آموزش به روش همتا بر رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت دانشجویان پرستاری انجام شد.
مواد و روش ها
در این مطالعه نیمه تجربی، 80 نفر از دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه استاندارد مدل ارتقاء سلامت پندر بود. قبل از آموزش رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت بررسی شد. سپس دانشجویان ترم اول و دوم به ترتیب توسط آموزش با همتای کارشناسی ارشد و همتای کارشناسی طی 4 جلسه 5/1 ساعته آموزش دیدند. دو ماه پس از اتمام آموزش پس آزمون گرفته شد. داده ها بوسیله نرم افزار SPSS نسخه 16 تجزیه و تحلیل گردیدند.
نتایج
قبل از آموزش، دو گروه همتا از نظر میانگین نمرات رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت و ابعاد مرتبط با آن اختلاف معنی داری نداشتند(05/0 < P)؛ لیکن پس از آموزش، میانگین نمره رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت و ابعاد آن در گروه آموزش همتای کارشناسی ارشد افزایش معنی دار آماری نسبت به گروه آموزش همتای کارشناسی داشته است( 05/0 P<) که نشان دهنده تاثیر بیشتر آموزش در گروه همتای کارشناسی ارشد است.
نتیجه‏ گیری: اثر بخشی آموزش رفتارهای ارتقا دهنده سلامت توسط گروه آموزش همتای کارشناسی ارشد، بیشتر از گروه آموزش همتای کارشناسی ارشد بود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحه:
11
لینک کوتاه:
magiran.com/p1831164 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.