تجزیه و تحلیل رضایت شغلی پرستاران شاغل در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی همدان بر اساس مشخصات دموگرافیک

پیام:
چکیده:
مقدمه
رضایت شغلی یکی از اساسی ترین عوامل موثر برحفظ سلامت روانی و ذهنی پرستاران است که برکیفیت عملکرد و خدمات مراقبتی ارائه شده توسط آنها تاثیر بسزایی دارد، از اینرو مطالعه این متغیر مهم سازمانی مورد توجه بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته است. این مطالعه به تجزیه وتحلیل رضایت شغلی پرستاران شاغل در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی همدان براساس مشخصات دموگرافیک آنها می پردازد.
روش بررسی
این مطالعه توصیفی- تحلیلی بر روی 304 نفر از پرستاران مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی همدان با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای از نوع نسبتی انجام شد. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه رضایت شغلی اسپکتور بود. در تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی (میانگین و انحراف معیار)، و آزمون های تی نمونه های مستقل، آنالیز واریانس یکطرفه و آزمون تعقیبی توکی استفاده شد.
یافته ها
نتایج نشان داد که اکثریت شرکت کنندگان (3/74%) دارای رضایت شغلی متوسط، 3/1 درصد رضایت بالا و 4/24 درصد دارای رضایت شغلی پایین بودند. رضایت شغلی اکثر پرستاران در حیطه های سرپرستی (0/51 درصد)، همکاران (0/51درصد) و ماهیت شغل (0/53 درصد) در سطح خوب؛ در حیطه های ارتقاء (7/46 درصد) و ارتباطات (4/48 درصد) در سطح متوسط و در حیطه های پرداخت (1/69 درصد)، پاداش های احتمالی (6/79 درصد)، رویه های عمل (4/91 درصد) و مزایای جانبی (6/79 درصد) در سطح پایین بود. رضایت شغلی پرستاران بر حسب جنسیت (005/0=P، 8/2-=t)و سابقه کار (008/0=P ،95/4=F) دارای تفاوت آماری معناداری بود اما رضایت شغلی آنها برحسب سن تفاوت آماری معناداری نداشت.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحه:
40
لینک کوتاه:
magiran.com/p1831169 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.