تاثیرکمپرس سرد برراحتی بیماران در زمان خارج کردن لوله درناژ قفسه سینه بعد ازجراحی قلب

پیام:
چکیده:
مقدمه
بیماران تجربه های دردناک و ناخوشایندی را هنگام خارج کردن لوله سینه ای گزارش میکنند. هدف از انجام مطالعه حاضر بررسی استفاده از کمپرس سرد قبل از خارج کردن لوله درناژ قفسه سینه بر میزان راحتی بیماران بعد از عمل جراحی قلب است.
مواد و روش ها
این مطالعه یک کارآزمایی بالینی است که با شرکت 120 بیمار تحت جراحی قلب در بیمارستان فرشچیان شهر همدان، انجام گرفت. بیماران بطور تصادفی در 3 گروه مداخله، دارونما و کنترل تقسیم شدند. کمپرس سرد و دارونما قبل از خارج کردن لوله ها به مدت 20 دقیقه در اطراف لوله ها قرار داده شد. میزان راحتی بیمار با استفاده از شاخص درجه بندی دیداری، قبل، بلافاصله بعد و 5 دقیقه بعد از خارج کردن لوله های سینه ای اندازه گیری شدند. آنالیز اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSSنسخه16 و آزمون های مجذور کای، آنالیز واریانس، آنالیز کوواریانس، و آنالیز واریانس مکرر انجام شد.
یافته ها
اطلاعات دموگرافیک بین گروه های تحت مطالعه تفاوت معنی داری نداشتند. اما میانگین نمره راحتی بیمار قبل، بلافاصله بعد و 5 دقیقه بعد از خارج کردن لوله سینه ای در گروه ها تفاوت معنی داری داشت(000.0P=). میانگین فشار سیستولیک و دیاستولیک در سه گروه در هر سه مرحله تفاوتی معنی داری نداشت. اما میانگین ضربان قلب بلافاصله پس از خارج کردن لوله میزان ضربان قلب در گروه کنترل بطور معنی دار از دو گروه دیگر بالاتر بود(p=0.04).
نتیجه گیری
نتایج نشان داد استفاده از کمپرس سرد در اطراف لوله های سینه ای قبل از خارج کردن لوله ها در بیماران تحت جراحی قلب باعث افزایش راحتی بیماران می گردد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحه:
57
لینک کوتاه:
magiran.com/p1831176 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.