بررسی قابلیت اطمینان درون آزمونگر و بین آزمونگر سه روش شاخص استرین، وظایف کاری تکراری و ارزیابی فعالیت های تکراری شغلی در ارزیابی ریسک ارگونومی

پیام:
چکیده:
مقدمه و هدف
ابزارهای بسیاری برای ارزیابی ریسک نیمه کمی و مشاهده ای در اختیار محققین و ارگونومیست ها وجود دارد. این مطالعه با هدف قابلیت اطمینان درون آزمونگر و بین آزمونگر سه روش ارزیابی ریسک Strain Index (SI)، Assessment of Repetitive Tasks (ART) و Occupational Repetitive Actions (OCRA) در وظایف تکراری و مواجهه با ریسک فاکتورهای اندام فوقانی می باشد.
روش بررسی
30 وظیفه در کارگران مواجهه با ریسک فاکتورهای اختلالات اسکلتی عضلانی اندام فوقانی توسط 9 آزمونگر با استفاده از روش های SI، OCRA Checklist و ART مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج ارزیابی ها با استفاده از آزمون های weighted Kappa و ICC در نرم افزار R و SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها
نتایج قابلیت اطمینان بین آزمونگر با ضریب توافق Kappa برای طبقه بندی سطح ریسک با روش Checklist OCRA و ART برابر (68/0=κ) و (72/0= κ) و برای SI (52/0 κ=) به دست آمد. همچنین قابلیت اطمینان درون آزمونگر برای امتیاز نهایی روش های OCRA checklist و ART به ترتیب برابر با (76/0=ρ) و (81/0=ρ) و برای SI (82/0=ρ) بود. به طور کلی قابلیت اطمینان بین آزمونگر برای سه روش مورد مطالعه متوسط تا خوب به دست آمد.
نتیجه گیری
نتایج کلی قابلیت اطمینان روش ART را بالاتر از دو روش دیگر نشان داد. بر اساس یافته ها روش های SI، OCRA checklist و ART جهت استفاده در محیط کار مناسب می باشند، اما برای استفاده از این روش ها مواردی مانند هدف از انجام ارزیابی، تجربه آزمونگر و زمان مورد نیاز برای هر وظیفه را در نظر داشت.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -11
لینک کوتاه:
magiran.com/p1831289 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.