میزان جامعیت و مانعیت بازیابی تصاویر در موتورهای کاوش Bingو Google Image

چکیده:
هدف
هدف پژوهش، تعیین میزان جامعیت و مانعیت دو موتورکاوش بینگ و گوگل در بازیابی محتوامحور تصاویر است.
روش شناسی: روش پژوهش شبه آزمایشی است، جامعه پژوهش، تصاویر پایگاه های دو موتور کاوش بینگ و گوگل، و نمونه شامل جستجوی 15 تصویر منتخب در هر موتور کاوش است. همه منابع بازیابی شده با جستجوی محتوا محور گردآوری شده و جامعیت و مانعیت نتایج هر موتور کاوش با فرمول ربط محاسبه و میانگین درصد ها به دست آمده است. فرضیه های پژوهش با آزمون یومن ویتنی بررسی شده اند.
یافته ها
یافته ها نشان می دهد جامعیت گوگل با % 73/88 دارای رتبه ی بالاتری در میزان بازیابی نسبت به موتور کاوش بینگ با جامعیت % 86/20 است. اما موتور کاوش بینگ با % 86/96 مانعیت، رتبه ی بالاتری در میزان دقت نسبت به موتور کاوش گوگل با %80/94 داشته است. بین میزان جامعیت دو موتور کاوش، تفاوت معناداری با اطمینان 95% وجود دارد اما بین میزان مانعیت آنها تفاوت معناداری موجود نیست.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
33 -42
لینک کوتاه:
magiran.com/p1831580 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!