بررسی تاثیر ویژگی های شخصیتی و سرمایه های اجتماعی مدیران عامل کارگزاری های بورس بر عملکرد بنگاه های مربوطه

چکیده:
در این پژوهش، رابطه میان ویژگی های خودشیفتگی و خودارزشیابی محوری و نیز سرمایه اجتماعی داخلی و خارجی مدیران عامل کارگزاری های بورس اوراق بهادار با عملکرد بنگاه ها مورد مطالعه قرار گرفت. این رابطه از طریق سه عامل میانجی گرایش کارآفرینانه، رهبری تحول گرا و شهرت (مبتنی بر دیدگاه قابلیت های پویا) مورد بررسی قرار گرفت. در این پیمایش 53 مدیر عامل کارگزاری های بورس اوراق بهادار تهران شرکت داشتند. داده ها با استفاده از پرسشنامه ای متشکل از 10 شاخص اصلی، 20 زیرشاخص و 92 گویه گردآوری شد. یافته های تحقیق نشان داد که میان خودشیفتگی و خودارزشیابی محوری و نیز سرمایه های اجتماعی داخلی و خارجی مدیران عامل و عملکرد بنگاه هایشان رابطه مستقیمی وجود دارد. این رابطه همچنین بر اثر تعدیلگری عواملی چون نفوذ هیئت مدیره پویایی محیطی سابقه مدیرعامل در سمت فعلی و عمر شرکت، صحه گذاردند. نتایج تحقیق می تواند دیدی روشن از سازوکار تاثیرگذاری ویژگی های شخصیتی مدیران ارشد بر عملکرد بنگاه ها ارائه دهد. آزمون این یافته ها در صنایع مختلف و نیز بررسی تاثیر سایر ویژگی های شخصیتی مدیران عامل بر عملکرد بنگاه ها می تواند راه را برای تحقیقات آتی هموار سازد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
101 -120
لینک کوتاه:
magiran.com/p1831729 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.