آسیب شناسی فرهنگ سازمانی در بخش دولتی ایران

چکیده:
فرهنگ سازمانی یکی از عوامل تاثیرگذار بر کارآمدی نظام های اداری است. از اینرو وجود فرهنگ سازمانی که بستر طراحی برنامه ها و اجرای تحول در سازمان های اداری را فراهم کند، بر اثربخشی نظام اداری می افزاید. هدف این پژوهش شناسایی آسیب های فرهنگ سازمانی در بخش دولتی ایران است. پژوهش حاضر تلاش دارد با مطالعه وضعیت فرهنگ سازمانی در سازمان های بخش دولتی چالش های موجود را شناسایی کرده و راهکارهایی برای برون رفت از این چالش ها ارائه کند. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی را تعدادی از خبرگان اجرایی و دانشگاهی و در بخش کمی کارشناسان و مدیران چهار وزارتخانه تشکیل داده اند. روش تحقیق توصیفی بوده و به منظور گردآوری داده ها از مصاحبه های نیمه ساختاریافته و پرسشنامه استفاده شده است. تحلیل داده ها در بخش کیفی با تکنیک تحلیل تم و در بخش کمی با تحلیل عاملی تاییدی و آزمون تی زوجی انجام گرفته است. بر اساس یافته های تحقیق 29 آسیب در قالب پنج بعد شناسایی گردید که در هر پنج بعد بین وضع موجود و وضع مطلوب اختلاف معناداری وجود داشت.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -20
لینک کوتاه:
magiran.com/p1831734 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.