بافت شناختی تنش اکسیداتیو و تولید گونه های فعال اکسیژن در مقابل پیشرفت عامل بیماری آتشک در ارقام گلابی

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقاومت به بیماری آتشک در ارقام گلابی به دو صورت پیشرفت کند بیماری در ارقام نیمه مقاوم و توقف سریع بیماری در ارقام مقاوم بروز می کند. با توجه به نقش موثر و دوگانه گونه های فعال اکسیژن (ROS)، به ویژه سه گونه سوپراکسید (O2•-)، پراکسیدهیدروژن (H2O2) و هیدروکسیل (OH•-) در ایجاد بیماری و دفاع علیه آن، در این تحقیق تولید این گونه های فعال اکسیژن در رقم مقاوم درگزی، رقم نیمه مقاوم هاروسوئیت (Harrow Sweet) و رقم حساس ویلیامز (Williams) در واکنش به حمله باکتری Erwinia amylovora در شرایط درون شیشه ای مقایسه شد. سرعت پیشرفت نکروز در شاخه چه های درون شیشه بر اساس میزان حساسیت رقم در شرایط گلخانه ای بود. در هر سه گونه فعال اکسیژن، توسعه بافتی از استوانه مرکزی به سرعت به صورت عمودی آغاز و به تدریج به صورت افقی در پارانشیم ساقه توسعه یافت. دو شاخص شدت و سرعت تولید گونه های فعال اکسیژن در پی حمله عامل بیماری منطبق بودند، ولی در رابطه با رادیکال سوپراکسید، ارقام تفاوت قابل توجهی نشان ندادند. با توجه به نقش بازدارنده پراکسید هیدروژن در برابر عامل بیماری، در دو رقم هاروسوئیت و ویلیامز، الگوی تولید و گسترش آن توجیه کننده میزان مقاومت در ارقام بود. همچنین در رقم مقاوم درگزی، بیش ترین تاخیر در تولید پراکسید هیدروژن تا 96 ساعت پس از مایه زنی مشاهده شد. بر اساس الگوی مشاهده شده تولید گونه های فعال اکسیژن، به نظر می رسد ارقام مختلف گلابی از مکانیسم های متفاوتی برای مقابله با عامل بیماری آتشک استفاده می کنند.
زبان:
فارسی
صفحات:
139 تا 162
لینک کوتاه:
magiran.com/p1831757 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!