تدوین یک سامانه جدید پهنه بندی ایران ازلحاظ نیاز سرمایش در دهه های آینده

چکیده:
هدف از این پژوهش تدوین یک سامانه جهت پهنه بندی ایران برحسب نیاز سرمایش در دهه های آینده می باشد. برای محاسبه درجه روز نیاز به داده های میانگین دمای هوا می باشد. نخست داده های مدل دینامیکی ، EH5OM از موسسه ماکس پلانک آلمان استخراج کردید. سپس داده های دمای خروجی این مدل در نسخه چهارم مدل RegCM4 ریزمقیاس نمایی شد. میانگین دمای روزانه شبیه سازی شده در بازه زمانی36 ساله (2050 -2015) با ابعاد 27/0*27/. درجه طول و عرض جغرافیایی که حدودا نقاطی با ابعاد 30*30 کیلومتر مساحت ایران را پوشش می دهند در ماتریسی به ابعاد 2138* 13140 استخراج گردیدکه سطرها بیانگرزمان و ستون ها بیانگرمکان می باشند. جهت محاسبه درجه روز نیاز به انتخاب آستانه دمایی برای هر بخش از کشور می باشد لذا نخست نقشه Dem ایران با ابعاد 30*30 کیلومتر بر حسب شیب ارتفاعی ، رطوبت و دما که مهمترین عوامل در تغییرات درجه روز می باشند از طریق تصاویر ماهوراه ای ASTER تهیه و در این Dem ایران به چهار پهنه کلان اقلیمی کوهستانی و کوهپایه ای،دشت، سواحل جنوبی و سواحل شمالی تقسیم بندی شد. بعد از مشخص شدن آستانه دمایی هر پهنه، در نرم افزار Gis این آستانه ها به یاخته های مرتبط با هر پهنه تعمیم داده شد. درنهایت میانگین ماهانه ، فصلی و سالانه درجه روز سرمایش محاسبه و نقشه های آن ترسیم گردید. نتایج گویای آن است که از لحاظ نیاز سرمایش ماهانه پهنه سواحل و جلگه های جنوبی با نیاز سرمایش 450-300 درجه روز بیشترین نیاز سرمایش کشور را در ماه های گرم سال در دهه های آینده دارا می باشند که بیشینه آن را جلگه خوزستان به میزان 450 درجه روز در ماه های ژولای واوت داراست. درمیزان نیاز سرمایش سالانه نیز قله های کوهستانی زاگرس با میزان نیاز صفر درجه روز کمترین و بیشترین آن را جلگه خوزستان ،سواحل چابهار و بخش های شرقی سواحل خلیج فارس به میزان 2200 درجه روز دارند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
125 -139
لینک کوتاه:
magiran.com/p1832428 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.