بررسی اثرات عصاره هیدروالکلی میوه زالزالک و داروی آتورواستاتین بر روی بافت کبد موشهای صحرایی ماده مبتلا به هیپرکلسترولمی

چکیده:
مقدمه
افزایش کلسترول پلاسما به واسطه القاء تنش اکسیداتیو موجب آسیب های کبدی می گردد. بررسی های متعددی پیرامون اثر گیاه زالزالک بر کاهش لیپیدها و آترواسکلروز انجام گرفته است. هدف مطالعه حاضر ارزیابی آثار عصاره هیدروالکلی میوه زالزالک و آتورواستاتین بر تغییرات پروفایل لیپیدی سرم و تنش اکسیداتیو ناشی از هیپرکلسترولمی در بافت کبد موش های صحرایی ماده بود.
روش بررسی
در این مطالعه تجربی، 42 موش صحرایی ماده به 7 گروه شامل شاهد، هیپرکلسترولمی ناشی از رژیم غذایی غنی از کلسترول، هیپرکلسترولمی + عصاره زالزالک (200 میلی گرم بر کیلوگرم روزانه، خوراکی)، هیپرکلسترولمی + عصاره زالزالک (400 میلی گرم بر کیلوگرم روزانه، خوراکی)، هیپرکلسترولمی + آتورواستاتین (10 میلی گرم بر کیلوگرم روزانه، خوراکی)، عصاره زالزالک (200 میلی گرم بر کیلوگرم روزانه، خوراکی) و آتورواستاتین (10 میلی گرم بر کیلوگرم روزانه، خوراکی) تقسیم شدند. پس از 30 روز، نمونه های خونی و بافت کبد جهت ارزیابی های بیوشیمیایی و بافت شناسی جمع آوری شدند. داده ها با استفاده از آزمون های آماری آنالیز واریانس یک طرفه و توکی در نرم افزار SPSS نسخه 19ارزیابی شدند.
نتایج
هیپرکلسترولمی به طور معنی داری سبب افزایش سطوح چربی سرم، آنزیم های کبدی و مالون دی آلدئید در بافت کبد و کاهش میزان ظرفیت آنتی اکسیدانت تام و آنزیم کاتالاز کبدی در مقایسه با گروه شاهد گردید. همچنین، هیپرکلسترولمی موجب افزایش معنی دار قطر هپاتوسیت ها و هسته آن ها و بروز التهاب و نکروز سلولی در بافت کبد گردید. تجویز عصاره زالزالک و آتورواستاین به طور معنی داری این فراسنجه ها را نسبت به گروه هیپرکلسترولمی بهبود بخشید.
نتیجه گیری
به نظر می رسد عصاره میوه زالزالک مقابل آسیب های کبدی در موش های صحرایی ماده هیپرکلسترولمیک نقش محافظتی دارد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
40 -54
لینک کوتاه:
magiran.com/p1832652 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!