بررسی اثرات محافظتی عصاره ی بابونه ی گاوی بر آسیب قلبی القاء شده توسط تتراکلریدکربن در موش صحرایی

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
این مطالعه با هدف بررسی اثرات محافظتی عصاره ی گیاه بابونه ی گاوی (TPE) بر جلوگیری از پراکسیداسیون لیپیدی و آسیب حاد ایجاد شده توسط تتراکلریدکربن (CCl4) در میوکارد قلب موش صحرایی انجام گرفت.
روش بررسی
در یک مطالعه تجربی، 30 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار به 5 گروه 6 تایی تقسیم شدند. گروه ها شامل شاهد سالم، شاهد آسیب و 3 گروه آسیب که به مدت 14 روز قبل از ایجاد آسیب با CCl4، به ترتیب با دوزهای 40، 80 و 120 میلی گرم بر کیلوگرم TPE تیمار گردیدند. در پایان مطالعه، فعالیت آنزیم های قلبی کراتین کیناز (CK-MB) و لاکتات دهیدروژناز (LDH)، مقادیر کلسترول تام (TC)، لیپوپروتئین با چگالی بالا (HDL-C) و لیپوپروتئین با چگالی پایین (LDL-C) در سرم، بعلاوه فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان سوپراکسید دیسموتاز (SOD)،گلوتاتیون پراکسیداز(GPX) و آریل استراز (ARE) و غلظت مالون دی آلدئید (MDA) به عنوان شاخص پراکسیداسیون لیپیدی در هموژنات بافت میوکارد قلب مورد سنجش قرار گرفت. سپس نتایج مورد تحلیل و آنالیز آماری قرار گرفتند.
یافته ها
نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که تزریق تتراکلریدکربن موجب افزایش معنی دار CK-MB، LDH، TC، LDL-C و MDA و کاهش ARE، HDL-C، SOD و GPX می شود 001/0>P تزریق عصاره باعث تغییرات این فاکتورها به صورت وابسته به دوز می گردد.
نتیجه گیری
نتایج این مطالعه نشان می دهد که عصاره بابونه گاوی می تواند بعنوان ماده ای با اثرات مختلف از جمله فعالیت آنتی اکسیدانی و اثرات محافظت کننده قلبی در بدن مطرح باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
70 -80
لینک کوتاه:
magiran.com/p1833328 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.