تاثیر برنامه بهسازی سبک رهبری به روش نقشه مفهومی بر مولفه های سبک رهبری سرپرستاران

پیام:
چکیده:
مقدمه
ایجاد محیط بالینی مطلوب برای استفاده از توانمندی های پرستاران و شناسایی استعدادهای بالقوه آنان نیازمند ایفای مهارت رهبری کارآمد سرپرستاران است. این مطالعه با هدف تاثیر برنامه بهسازی سبک رهبری به روش نقشه مفهومی بر سبک رهبری سرپرستاران در سال 1395 انجام شد.
روش کار
در این مطالعه تجربی، 30 نفر از سرپرستاران و 150 نفر از پرستاران بیمارستان ولیعصر(عج) و امام رضا(ع) در شهر بیرجند که معیارهای ورود به مطالعه را دارا بودند، وارد مطالعه شدند. در هر بیمارستان، نیمی از سرپرستاران به طور تصادفی در گروه آزمایش و نیمی در گروه کنترل قرار گرفتند. برای سرپرستاران گروه آزمایش برنامه بهسازی نیروی انسانی به روش نقشه مفهومی طی مدت 8 جلسه اجرا شد. پرسشنامه سبک رهبری کلارک توسط سرپرستاران و پرستاران قبل، یک و دو ماه بعد از مداخله تکمیل گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS 15 و آزمون های آماری تی مستقل، آنالیز واریانس درون گروهی و تعقیب بنفرونی در سطح معنی داری 05/0 تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها
نتایج نشان داد که هم از دیدگاه سرپرستاران و هم از دیدگاه پرستاران میانگین نمره سبک های رهبری خودکامه، دموکرات و واگذارکننده در سرپرستاران گروه آزمایش بعد از مداخله و در مرحله پیگیری نسبت به قبل از مداخله به طور معنی داری بیشتر بود. (05/0p<).
نتیجه گیری
بر اساس نتایج به دست آمده برنامه بهسازی سبک رهبری به روش نقشه مفهومی هم از دیدگاه سرپرستاران و هم از دیدگاه پرستاران بر سبک های رهبری سرپرستاران تاثیر دارد و منجر به تغییر نمره سبک رهبری آنان می گردد، بنابراین پیشنهاد می گردد که از این روش جهت آموزش سرپرستاران و پرستاران استفاده گردد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
10 -16
لینک کوتاه:
magiran.com/p1833341 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.