اثربخشی تجویز پیش درمانی با ژلوفن و ادویل بر کاهش درد پس ازدرمان کانال ریشه دندان

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه
با توجه به ارتباط درد بعد و قبل از درمان کانال ریشه، مصرف یک داروی ضد التهاب غیر استروئیدی قبل از درمان، می تواند با روند التهابی بعدی تداخل کند و سبب کاهش درد بعد از درمان شود. هدف از این مطالعه، مقایسه اثر بخشی تجویز پروفیلاکتیک ژلوفن، ادویل و دارو نما بر کنترل درد پس از درمان کانال ریشه بود.
مواد و روش ها
در این مطالعه کارآزمایی سه سوکور، تعداد 48 بیمار دارای دندان قدامی تک کانال زنده، انتخاب شدند. این دندانها به طور مساوی به سه گروه تقسیم بندی شدند؛ به هر گروه قبل از درمان به صورت رندوم یک کپسول ژلوفن، ادویل یا دارونما داده شد، سپس درمان کانال ریشه به صورت استاندارد و توسط یک دندانپزشک عمومی انجام شد. درد هر بیمار قبل از درمان، 6، 12، 24، 48 و 72 ساعت پس از درمان با معیار (VAS) Visual Analog Scaleثبت شد. پس از جمع آوری داده ها، با کمک روش های آماری Chi-Square ،ANOVA و Repeated measurement تجزیه و تحلیل داده ها انجام شد.
یافته ها
در گروه ژلوفن وادویل، کاهش درد در تمام دوره های زمانی پس از درمان نسبت به قبل از درمان و نسبت به دارونما مشاهده شد. (001/0>P ) اما در هیچ یک از زمانها تفاوتها بین دو داروی ژلوفن و ادویل از نظر آماری معنادار نبود. (05/0
نتیجه گیری
با توجه به نتایج این مطالعه، کاربرد پروفیلاکتیک این داروها در کاهش درد پس از درمان ریشه موثر، اما مزیت خاصی بین دو دارو مشاهده نمی شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
175 تا 184
لینک کوتاه:
magiran.com/p1835028 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!