شناسایی نماتدهای انگل گیاهی خاک های پوشش گیاهی منطقه کهق، شمال شهرستان مراغه در استان آذربایجان شرقی

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
به منظور شناسایی فون نماتدهای منطقه کهق واقع در شمال شهرستان مراغه، طی فصول بهار، تابستان و پاییز سال های 1393 و 1394 تعداد 70 نمونه خاک از این منطقه جمع آوری گردید. پس از انتقال نمونه ها به آزمایشگاه، نماتدهای موجود در آن ها با استفاده از روش تلفیق الک و سانتریفیوژ استخراج و بعد از تثبیت به روش دگریس به گلیسیرین خالص انتقال داده شدند. از نماتد ها اسلاید های میکروسکوپی دائمی تهیه گردید. سپس به وسیله میکروسکوپ نوری و لوله ترسیم، خصوصیات ریخت شناختی و ریخت سنجی آن ها مورد بررسی قرار گرفت. شناسایی جنس ها و گونه های نماتدها با استفاده از منابع معتبر و کلیدهای موجود انجام و گونه های Amplimerlinius globigerus، Criconemoides informis، Mesocriconema antipolitanum، Ogma cobbi، Pratylenchus neglectus، P. thornei، Pratylenchoides erzurumensis، Xiphinema index، X. pyrenaicum، Xiphinema sp. و Zygotylenchus guevarai از نماتدهای انگل گیاهی تشخیص داده شد.
زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 10
لینک کوتاه:
magiran.com/p1835099 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!